کاربران آنلاین : 1
بازدید امروز    : 65
کل بازدیدها   : 3107234
جدول برنامه روزانه کلینیک ::
 
 
پنجشنبه 
چهارشنبه 
 سه شنبه
دوشنبه 
 یکشنبه
شنبه 
ایام هفته 
دکترصادقی زاده
9-12 
 دکتر کبیری
9-12
 دکترگلشن
9-12
دکترقویمی
14-16
دکترکامرانی
16-18
دکترملک
16-18
 دکتر جهانبانی
9:30-12
دکترنویدی
10-12
دکترصادقی زاده
16-18
 دکترگلشن
9-12
دکترشعبانی
14-15
دکترکامرانی
16-18
دکترجواهری
16-18
 دکترصابرنژاد
9:30-12
دکتروطن دوست
13
دکتر قویمی
14-16
دکترصابرنژاد
16-18
داخلی 
دکترطاهریان
9-12
دکترعبدهو
16-18:30 
 دکترموریس
9-12
دکترخاوری
10-12
دکترصیادی
16-18:30
 دکترمعینیان
9-12
دکترمحمدی
10-12
دکترمعینیان
15:30-18:30
دکترارژنگ
9-12
دکتررضی زاده
11-13
دکتررضی زاده
16-18:30
دکترآراسته
15-18 
دکترموریس
9-12
دکترصدیق
9-12
دکترطاهریان
15:30-18 
 دکترچانثاری
10-13
دکترغزاله
9-13
دکتردانش پژوه
16-18
دکترراجی
16-18
ارتوپدی 
 دکترمحقق
10-12
دکترامیری فرد
15-17
 دکترمهتدی
10-12
دکترصلاحی
15-17
 دکترطاهریان
10-12
دکترمهرافزان
16-18
 دکترپورجبار
10-12
دکترمحقق
16-18
 دکترراد
10-12
دکترمهرافزان
16-18
 دکترفرجاد
10-12
دکترامیری فرد
16-18
E.N.T 
 دکترطالب نژاد
8-14
دکترصفایی
14-20
دکترحیدری اقدم
8-14
دکترعظیمی
دکترسوداگر
14-20 
 دکترمحمدی لرد
8-11
دکترهندسی
11-14
دکترفیروزفر
14-20
 دکترهندسی
8-14
دکترحیدری اقدم
14-20
دکترکسایی
8-11
دکترلایق
11-14
دکترفدوی
دکترباقرزاده
14-20
 دکترلایق
8-11
دکترحیدری اقدم
11-14
دکترعلی حسنی
دکترمحمودی
14-20
 قلب
-
دکتراحمدی
16-18 
 -
 -
نفرولوژی 
 
 دکترروحانی
10-12
دکترناجی پور
15-19
 دکترناجی پور
10-12
دکترناجی پور
15-19
 دکترحسینی
10-12
دکترناجی پور
15-19
دکترناجی پور
10-12
دکترناجی پور
15-19
 دکترکاظمی
10-12
دکترناجی پور
15-19
اعصاب و روان 
 
دکترشیرزاد
11:30-12 
  دکترفتح آبادی
12-13:30
 دکتراکرمی
10-12
 دکترشیرزاد
11:30-12
دکترخیراندیش
14-16 
پوست 
 دکترمرادی
9-12
دکتربانکی
17-19
دکترسعیدی
18:30-21
دکترلعل بخش 
9:30-12
دکترطرازی
17-20
دکتربانکی
15-17 
 دکترحمزه لو
9:30-12
دکترمرادی
16-18
دکترسعیدی
18:30-21
 دکترمرادی
10-12
دکترطرازی
16-18
دکترلعل بخش
18:30-20:30
 دکترحمزه لو
9:30-12
دکتربانکی
15-18
دکترآرامی
18:30-20:30
 
 دکترخسروی
11-12
دکترقنادیان
9-10
دکترلعل بخش
10-12
دکترمرادی
16-18
دکترسعیدی
18:30-21
نورولوژی 
 دکترحمیدی
16-19
 دکترمنیری
16-18
دکترامجدی
11-12
 دکترفتوحی
11-12
دکترسمن آبادی
10:30-12
دکترطرقی
17-18
 دکترحسینی
17:30-19
دکترامجدی
11-12
 دکترسمن آبادی
10-12
دکترمنیری
16:30-18
 دکترسمن آبادی
10-12
دکترقاسمی
15-16
دکترحمیدی
16-19
عفونی ، خون 
 دکترعامریون
10-12
دکترعامریون
16-18
 دکترفتوحی
9-12
دکترمحمدحسینی
17-19
 دکترسجادی
10-12
دکتربیاتی
16-18
دکتراوسمی
14-16
دکترعامریون
10-12
دکتراوسمی
15-18 
دکترسجادی
10-12
دکتر بیاتی
16-18 
 دکتر سجادی
10-12
دکترصالحی جزی
16-18
 
جراح عمومی
هموروئید 
دکترسینا
8:30-10
دکترشعبانی نیا
10-12
دکتراکبری گیلانی
10-12 
 دکتر مرتضوی
8:30-10
دکترالهیاری
10-12
دکتراکبری گیلانی
15-18
 دکتررنجبری
10-12
دکترسینا
14-16:30
دکتررنجبری
17-16:30
دکترمحمدی
9-10
دکترمرتضوی
10-11:30
دکترقادریان
15-16:30
دکترمرتضوی
17-19
 دکترمرتضوی
10-11:30
دکترمحمدی
9-10
دکترنوری
15-17:30
دکتررنجبری
17:30-18:30
 دکترسینا
8:30-10
دکتررنجبری
10-12
دکترعشرتخواه
15-18
ارولوژی 
 دکترکنجوئی
10:30-11:30
دکترطاهرزاده
16:30-17:30
 دکترقدیری
11-12
دکترطاهرزاده
16:30-17:30
 دکترطاعتی
10-12
دکترقدیری
16:30-17:30
دکتراسحاقی
11-12
دکترمشهدی زاده
16:30-17:30 
 دکترقدیری
11-12
دکترقدیری
16:30-17:30
دکترطاهرزاده
10-12
دکترکاشانی
16:30-17:30 
مغزواعصاب 
دکترکلانی
9:30-12 
دکترمحمدزاده
11-13
دکترکلانی
10-12 
دکترمحمدزاده
11-13
 دکترکلانی
11-13
 دکترمحمدزاده
11-13
گوارش 
 10-12
15-17
 10-12
16-18
 10-12
16-18
10-12
16-18 
10-12
16-18 
10-12
14-16
چشم