کاربران آنلاین : 1
بازدید امروز    : 133
کل بازدیدها   : 2928272
پزشکان متخصص جراحی عمومی

رديف

نام و نام خانوادگي

كلينيك يا پرويليج

نظام پزشكي

1

 دکتر امیر شهراد سلیمانی

 پرویلیج

 66428

2

 دکتر حافظ بیات ماکو

 پرویلیج

 26997

3

 دکتر صغری صیفی

 پرویلیج

 62378

4

 دکتر فرخ صادق پور

 پرویلیج

 69848

5

 دکتر فرهاد اسمعیل بیگی

 پرویلیج

 28992

6

 دکتر لاله عسگری راد

 پرویلیج

 53039

7

 دکتر محمدجواد جمالی

 پرویلیج

 28073

8

 دکتر مژگان دیلمی فرهنگ

 پرویلیج

 51594

9

 دکترحمیدغرابی

 پرویلیج

 74082

10

دکتر جلال تسلیمی

 پرویلیج

28002

11

دکتر زهره ضرغامی فرد

 پرویلیج

38577

12

دکتر سید احمد اللهی

پرویلیج

55252

13

دکتر محمدرضا خلیل زاده

پرویلیج

21435

14

دکتر نسرین رحمانی جو

پرویلیج

40185

15

دكتر آناهيتا علي‌چشمه علايي

پريوليچ

44362

16

دكتر ابراهيم هرمزي بورشان

پريوليچ

15683

17

دكتر اقدس پنجه باشي

پريوليچ

27721

18

دكتر بتول طاهري

پريوليچ

36206

19

دكتر بيژن محمدحسيني

پريوليج

29706

20

دكتر جليل برادران حكاك

پريوليچ

46067

21

دكتر جواد سعيد فعال

پريوليچ

42814

22

دكتر حميد صالحي

پريوليچ

28198

23

دكتر حميدرضا بياتي

كلينيك

34167

24

دكتر رضا اميري

پريوليچ

42716

25

دكتر رقيه جوانمرد

پرويليج

48006

26

دكتر زهره ضرغامي فرد

پريوليچ

38577

27

دكتر سيد فضل اله سجادي

كلينيك

28135

28

دكتر سيما كاردان

پريوليچ

44008

29

-

-

-

30

دكتر شكراله شكري

پريوليچ

38743

31

دكتر شهرام شيراني

پريوليچ

35761

32

-

-

-

33

دكتر عباس نخعي نژاد

پريوليچ

29761

34

دكتر عبدالحميد شريفيان

پريوليچ

33920

35

دكتر علي احمدي

پرويليج

59642

36

دكتر علي ممتازبخش

پريوليچ

34965

37

دكتر فرشته فخارزاده نائيني

پريوليچ

63004

38

-

-

-

39

دكتر محمد تقي عظيمي

پريوليچ

25185

40

دكتر محمد شهسواري

پريولويچ

67633

41

دكتر محمدحسن وحيد

پريوليچ

29037

42

دكتر محمدعلي سرلك

پريوليچ

25854

43

-

-

-

44

دكتر مريم پدرام

پريوليچ

43042

45

دكتر مسعود مير

پريوليچ

19602

46

دكتر منوچهر حاجي آقائي

پريوليچ

45332

47

دكتر مهيار كيافر

پريوليچ

76613

48

دكترحميدرضا صالحي جزي

كلينيك

34792

49

دكترسوسن اوسمي سعيد

پريوليچ

40918

50

دكترمجتبي هاشم زاده

پريوليچ

41732

51

دكترمظفر فتوحي

كلينيك

26989

52 دكتر ماندانا فاوجي پريوليج 65151
53 دكتر عباس پريساي پريوليج 63447
54 دكتر غلامرضا نوروزي پريوليج 83003
55  دكتر حسين عرب زاده   پريوليج 48734 
 56 دكتر شهرام رضايي  پريوليج   46416
57  دكتر شعبان علوي  پريوليج  35871 
58  دکتر فرشاد قرئی   پریولیج 93049