کاربران آنلاین : 1
بازدید امروز    : 511
کل بازدیدها   : 3102682
کلینیک تخصصی جراحي مغز و اعصاب

كلينيك جراحي مغزواعصاب

ایام هفته

نام پزشک

ساعت حضور

شنبه

دکترمحمودمشهدی زاده

12-10 

دکترسیدتقی قدیری 

14-12 

دکتر احمدکاشانی 

19-17 

یکشنبه

دکتر ابوالفضل محمد حسنی

 10:30-8:30

دکتر فرشاد شالچی 13-11

دکتر کریم طاهرزاده

18:30-16:30 

دوشنبه 

دکتر محسن سلطانی گردفرامرزی

12-10:30

دکترسید تقی قدیری  14-12 

دکترمحمود مشهدی زاده 

17-19

سه شنبه 

دکتر ابوالقاسم زارع

11-9:30

دکتر زهرا طاعتی 

13 - 11 

دکترسیدتقی قدیری 

 19 - 17

چهارشنبه 

دکتر ابوالقاسم زارع

11-9:30

دکترسید تقی قدیری 

 14-12

دکترکریم طاهرزاده 

19-17 

پنجشنبه

دکتر کاوه گنجویی

13-11

دکترمحسن سلطانی گرد فرامرزی   19-17