کاربران آنلاین : 2
بازدید امروز    : 273
کل بازدیدها   : 2557392

كلينيك جراحي مغزواعصاب

ایام هفته

نام پزشک

ساعت حضور

شنبه

دکتر محمود مشهدی زاده

12-10

دکترسیدتقی قدیری 

14-12 

دكتر احمد كاشاني 

 19 - 17

یکشنبه

دکتر ابوالفضل محمد حسنی

 10:30-8:30

دکترسیدتقی قدیری 

19-17 

دوشنبه 

دکتر سید تقی قدیری

14-12

دکتر محمود مشهدی زاده 

 19 - 17

سه شنبه 

دکتر ابوالقاسم زارع

11-9:30

دکتر زهرا طاعتی 

13 - 11 

دکترسیدتقی قدیری 

 19 - 17

چهارشنبه 

دکتر ابوالقاسم زارع

11-9:30

دکترسید تقی قدیری 

 14-12

دکترکریم طاهرزاده 

19-17 

پنجشنبه

دکتر کاوه گنجویی

13-11