کاربران آنلاین : 3
بازدید امروز    : 39
کل بازدیدها   : 2557691

كلينيك فوق تخصصي گوارش

ایام هفته

نام پزشک

ساعت حضور

شنبه 

دکتر سعید یزدانی(فوق تخصص)

13-11:30

دكتر محمد باقر رمضاني(فوق تخصص) 

19-16:30 

یکشنبه

دکتر فتح اله مقدسی

19-17

دوشنبه  

دکتر علی اصغر اعتمادی فرد(فوق تخصص)

13-11

دکتر محمدباقر رمضانی(فوق تخصص) 

19-16:30 

سه شنبه

دکتر فتح اله مقدسی

13-11

دکتر قاسم ولیزادگان(فوق تخصص)

19-17

چهارشنبه

دکتر قاسم ولیزادگان(فوق تخصص)

13-11

دکتر سعید یزدانی(فوق تخصص)

17-15:30

پنجشنبه

دکتر فتح اله مقدسی

13-11

دکتر فرهاد لحمی(فوق تخصص)

15 - 13