برنامه کلینیک

بیمارستان پیامبران

پزشک متخصصتخصصروزهای هفتهتاریخزمانتوضیحات
  -  
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
08:00 - 11:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
08:00 - 11:00
F
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
08:30 - 11:00
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
08:30 - 14:15
پزشك تشريف نمي آورند-جايگزين دكترصدرصادقيR
دکتر زهرا خانیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
08:30 - 14:15
دکتر لیلا سلطانیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
08:30 - 14:15
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
08:30 - 12:15
دکتر علیرضا سینااورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
08:30 - 10:15
F
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
08:30 - 10:45
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
08:30 - 10:00
F
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
09:00 - 12:15
دكتر فرزاد باطنيجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
09:00 - 11:00
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
09:00 - 11:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
09:00 - 11:00
دكترحسينعلي غياثيهماتولوژی و آنکولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
09:00 - 13:00
راديوتراپي
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
09:00 - 15:00
F
دكتر بيتا بزرگمهرژنتيكسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
09:00 - 12:00
F فلوشيپ نوروژنتيك
دکتر ناهید محمدیپوستسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
09:30 - 12:15
سید محسن میرحسینیجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
10:00 - 14:00
دکتر مسعود ترکاشوندفیزیکی و توانبخشیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
10:00 - 13:00
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
10:30 - 12:15
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
10:30 - 12:15
F
دکتر شاهین قاسمیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
10:30 - 12:00
پزشك تشريف نمي آورند.جايگزين دكترلطفي ازساعت8:30تا11
دكتر احمد احمدي پور اعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
10:30 - 12:15
دکتر محمد رضا رضاییکودکانسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
11:00 - 14:00
F
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
11:00 - 14:15
دکتر محمد رضا عباسیگوارش و کبدسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
11:00 - 14:00
F
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
11:00 - 14:00
F
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
11:00 - 14:00
F
دکتر سحر قرهغددسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
12:00 - 14:30
F
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
12:30 - 14:15
پزشك تشريف نمي آورند.
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
12:30 - 14:15
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
12:30 - 14:15
F
دكتر مهدي محموديگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
12:30 - 14:15
دكتر بهمن سلاح ورزيچشم پزشکسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
13:00 - 15:00
پزشك تشريف نمي آورند.
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
13:00 - 15:00
دكتر سيد احمد الهيفوق تخصص جراحي پستانسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
13:00 - 15:00
F پزشك تااطلاع ثانوي تشريف نمي آورند.
دكتر شيرين بهبهانيداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
14:00 - 16:00
دكتر آزيتا آذركيوانهماتولوژی و آنکولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
14:00 - 16:00
F
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
14:00 - 17:00
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
14:30 - 16:00
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
14:30 - 19:00
دکتر رضا عبادیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
14:30 - 16:30
دكتر بيتا بزرگمهرژنتيكسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
14:30 - 17:30
F فلوشيپ نوروژنتيك
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
14:30 - 19:00
دکتر زویا صادقی پورزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
14:30 - 19:00
دكتر مرضيه توكليزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
14:30 - 19:00
دكتر امير صفاجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
14:30 - 16:30
دکتر احمد رمضان پور اصلارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
14:30 - 16:30
F فلوشيپ جراحي زانو
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
14:30 - 16:00
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
15:00 - 18:00
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
15:30 - 17:30
F
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
16:00 - 19:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
16:00 - 19:00
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
16:00 - 18:00
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلي (طب سالمندان)سه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
16:00 - 18:00
(طب سالمندان)
دکتر نادر صدیقارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
16:00 - 19:00
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
16:30 - 18:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
17:00 - 19:00
دکتر مریم برکتقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
17:00 - 19:00
F
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
17:00 - 19:00
F
دکتر بهرام ملکداخلیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
17:00 - 19:00
پزشك تشريف نمي آورند
دکتر علیرضا آریان فرجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۴
17:00 - 19:00
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
08:00 - 11:00
F
دكتر آلاله روحي پورکودکانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
08:30 - 14:15
دکتر مریم اصغری مقدمداخلیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
08:30 - 14:15
دکتر دنیا افشارچیزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
08:30 - 14:15
دکتر نیما محسنیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
08:30 - 10:15
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
08:30 - 14:15
دکتر منوچهر الهیاریاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
08:30 - 12:15
دکتر مرتضی نوریگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
08:30 - 10:15
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
08:30 - 10:45
دکتر سید مظفر روحانیاعصاب و روان (روانپزشک)چهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
08:30 - 10:15
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
08:30 - 10:00
F
دکتر مظفر فتوحیجراحی عمومیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
09:00 - 14:15
خانم دكتر پيام سبحانيفوق تخصص غدد اطفالچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
09:00 - 11:00
F
دکتر مهشید معصوم بابائیغددچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
09:00 - 13:00
F
دکتر شهرام فیروزفرقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
09:00 - 11:00
F
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
09:00 - 15:00
F
دكتر فاطمه هادي پورژنتيكچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
09:00 - 12:00
مشاور ژنتيك
دكتر منصور اصفهانيپوستچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
09:30 - 11:00
خانم سيمين جعفريروانشناسچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
10:00 - 12:00
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
10:00 - 12:15
F
دكتر سرو آزاد ستودهرادیو تراپیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
10:00 - 12:00
F
دكتر معصومه صابريانهماتولوژی و آنکولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
10:00 - 11:00
دكتر عليرضا حيدريچشم پزشکچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
10:00 - 12:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
10:00 - 12:00
دكتر معصومه يونسيطب سوزنيچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
10:30 - 14:15
F فلوشيپ نازائي
دکتر مسعود لکارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
10:30 - 13:00
خانم دكتر گلفام مهرپرورگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
10:30 - 13:30
F فلوشيپ بيني وسينوس
دکتر شاهین قاسمیعفونیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
10:30 - 12:00
پزشك تشريف نمي آورند.جايگزين دكترلطفي ازساعت8:30تا11
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
11:00 - 14:15
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
11:00 - 14:00
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
11:00 - 14:00
F
دكتر صادق قدريجراحی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
11:30 - 13:30
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
12:30 - 14:15
F
دكتر زهرا سلطانيروماتولوژچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
12:30 - 14:00
F
دكتر عليرضا آذر گونریهچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
13:00 - 15:00
F
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
14:00 - 15:30
دكتر افشين طبائيهماتولوژی و آنکولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
14:00 - 15:00
F
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
14:00 - 17:00
F
دكتر محمدعلي اكبرزادهقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
14:00 - 17:00
F
دکتر جمال نجاریان طوسیکودکانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
14:30 - 19:00
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
14:30 - 16:30
دکتر فریبرز عزیزیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
14:30 - 16:00
دکتر بهنام نصیریارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
14:30 - 16:30
دكتر فرزاد رشيدي احمدياورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
14:30 - 16:30
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
14:30 - 16:30
دکتر رضا عبادیعفونیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
14:30 - 16:30
دكتر زهرا هادي پورژنتيكچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
14:30 - 17:30
مشاور ژنتيك
دكتر بيتا هرمززنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
15:00 - 19:00
دکتر پیمان فاضل دهکردیجراحی عمومیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
15:00 - 18:00
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
15:00 - 16:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
15:00 - 16:30
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
16:00 - 19:00
دكتر حسام دانش آموزقلب اطفالچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
16:00 - 18:00
F
دكتر فاطمه طاهريانداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
16:30 - 18:00
دکتر بهنام نصیریارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
17:00 - 19:00
دکتر اشکان عباسیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
17:00 - 19:00
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
17:00 - 19:00
F
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
17:00 - 19:00
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
17:00 - 19:00
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
17:00 - 19:00
F
دکتر حسین آزادیداخلیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵
17:30 - 19:00
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
08:00 - 11:00
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
08:00 - 11:00
F
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
08:30 - 10:30
F
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
08:30 - 10:15
دکتر نیما محسنیارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
08:30 - 10:15
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
08:30 - 10:15
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
08:30 - 10:15
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
08:30 - 10:00
F
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
08:30 - 14:15
دکتر تهمینه اعزازیزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
08:30 - 14:15
F
دکتر طاهره رحمانیزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
08:30 - 14:15
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
09:00 - 10:15
دکتر سارا رحیمیانچشم پزشکپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
09:00 - 12:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
09:00 - 12:00
دكترسيدمحمدموسويژنتيكپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
09:00 - 12:00
مشاورژنتيك
دکتر محمد ذکاوتکودکانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
09:30 - 14:15
دكتر ليلا صادقيهماتولوژی و آنکولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
10:00 - 11:00
F
دکتر علی اصغر بلاغی رادجراحی عمومیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
10:30 - 14:15
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
10:30 - 14:15
دکتر سید علیرضا میراورولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
10:30 - 12:15
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
10:30 - 13:00
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
10:30 - 12:30
دکتر شاهین قاسمیعفونیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
10:30 - 12:00
پزشك تشريف نمي‌آورند.
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
10:30 - 12:15
F
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
10:30 - 12:30
دکتر رامین ارژنگارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
11:00 - 13:00
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
11:00 - 13:30
دكتر محمدحسين دانشور پوراعصاب و روان (روانپزشک)پنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
11:00 - 12:15
دکتر بابک بیاتیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
11:00 - 14:00
F
دکتر رضا بهشتیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
11:00 - 14:00
دکتر شهرام رفیعیاناورولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
12:30 - 14:15
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
13:30 - 15:00
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
14:00 - 15:30
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
14:00 - 17:00
F
دكتر سيد وحيد هاشمي پورقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
14:00 - 17:00
F
دکتر داوود صلواتیداخلیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
14:00 - 15:30
دكتر سارا هاشم گلوگرديزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
14:30 - 19:00
دکتر کاظم فتوحیجراحی عمومیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
14:30 - 19:00
دکتر نیما محسنیارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
14:30 - 19:00
دکتر سید احد هاشمیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
14:30 - 19:00
دکتر علی اصغر اعتمادی فردگوارش و کبدپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
14:30 - 16:30
F
دكترسيدمحمدموسويژنتيكپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
14:30 - 17:30
مشاورژنتيك
دكتر فرهاد منصوريکودکانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
14:30 - 18:00
دکتر لیدا نمازیزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
14:30 - 19:00
دكترعلي گودرزي كريماورولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
15:00 - 18:00
خانم دكتر گلفام مهرپرورگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
15:30 - 18:00
F فلوشيپ يبني و سينوس
دكترمجتبي تاج بخش گورب زرمخيارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
16:00 - 18:00
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
16:00 - 18:00
دكتر فرزاد باطنيجراحی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
16:30 - 17:30
دكتر مهشيد حاج عليقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
17:00 - 19:00
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيپنجشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۶
90:00 - 15:00
F
دکتر محمد ذکاوتکودکانشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
08:30 - 14:15
دكتر عليرضا عزيز آهاريکودکانشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
14:30 - 19:00
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
08:30 - 14:15
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
14:30 - 16:30
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
17:00 - 19:00
دکتر اکرم مهدی زاده شاهیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
08:30 - 14:00
دکتر مریم شهبازیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
08:30 - 14:00
دکتر الهام تقدیسیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
14:30 - 19:00
دکتر فاطمه نیک پورزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
14:30 - 19:00
دكتر امير صفاجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
08:30 - 10:15
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
10:30 - 12:15
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
12:30 - 14:15
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر فرامرز مرزبانجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
14:30 - 16:30
دکتر رضا سلطانیجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
17:00 - 19:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
08:30 - 14:15
دکتر منوچهر غزالهارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
08:30 - 10:15
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
10:30 - 12:15
F
دکتر مسعود لکارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
12:30 - 14:15
دكتر نيما باقريارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
14:30 - 16:00
F
دکتر نیما محسنیارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
14:30 - 16:00
دکتر امیر هومن دانش پژوهارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
17:00 - 19:00
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
17:00 - 19:00
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
08:30 - 14:15
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
17:00 - 19:00
F
دكتر عباس والياورولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
14:30 - 16:30
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
08:30 - 10:15
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
10:30 - 12:15
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
14:30 - 16:30
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
17:00 - 19:00
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
09:00 - 12:15
دکتر مسعود ترکاشوندفیزیکی و توانبخشیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
09:00 - 12:00
دكتر فاطمه طاهريانداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
14:00 - 16:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
16:30 - 18:30
دكتر علي آرام نياجراحی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
10:00 - 12:15
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
16:30 - 18:00
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
09:00 - 12:15
دکتر محمد رضا اسلامی امیر آبادیاعصاب و روان (اطفال)شنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
16:00 - 18:00
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبدشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
11:00 - 12:30
F
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
14:00 - 15:30
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
16:00 - 18:00
دکتر حسین نویدیغددشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
08:30 - 10:15
F
دكترالهام رحماني خواهچشم پزشکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
10:00 - 12:00
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
14:00 - 16:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
14:00 - 16:00
دکتر سید رضا اجاقیکلینیک دردشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
17:00 - 19:00
F
دكتر ليلا صادقيهماتولوژی و آنکولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
09:00 - 10:30
F
دكترحسينعلي غياثيهماتولوژی و آنکولوژیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
09:00 - 13:00
راديوتراپي
دكتر آزاده جولائيفوق تخصص جراحي پستانشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
13:00 - 16:00
دكتر حسن حيدرنژادریهشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
08:30 - 10:15
دكتر بابك فغفوريانآریتمی قلبیشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
08:00 - 11:00
F قلب و آريتمي قلب
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
08:00 - 11:00
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
11:00 - 14:00
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
11:00 - 14:00
F
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
14:00 - 17:00
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
17:00 - 19:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
17:00 - 19:00
F
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
09:00 - 15:00
F
دكتر فاطمه هادي پورژنتيكشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
09:00 - 12:00
مشاور ژنتيك
دكتر زهرا هادي پورژنتيكشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۸
14:30 - 17:30
مشاور ژنتيك
دکتر سحر قرهغددیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
08:00 - 09:30
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
08:00 - 11:00
F
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
08:00 - 11:00
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
08:30 - 14:15
دکتر بهناز عطار شاکریزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
08:30 - 14:15
F
دکتر مرضیه سوار رخشزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
08:30 - 14:15
سید محسن میرحسینیجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
08:30 - 10:15
دکتر بهنام نصیریارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
08:30 - 11:00
عليرضا صباغيانارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
08:30 - 10:15
دکتر علیرضا سینااورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
08:30 - 10:15
F
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
08:30 - 14:15
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
08:30 - 10:30
F
دكتر محمد خليليتغذیهیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
08:30 - 11:30
پزشك تشريف نمي اورند.
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
08:30 - 10:00
F
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
09:00 - 10:15
دكتر عليرضا آذر پيكانجراح سرطانیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
09:00 - 11:00
دكتر فاطمه هادي پورژنتيكیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
09:00 - 12:00
مشاور ژنتيك
دكتر علي آرام نياجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
10:00 - 12:15
دكتر سرو آزاد ستودهرادیو تراپییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
10:00 - 12:00
F راديو تراپيست
دكتر نادر غضنفريفوق تخصص تراكسیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
10:30 - 12:15
F (جراح توراكس)
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
10:30 - 12:15
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
10:30 - 12:15
F
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
10:30 - 12:15
دكتر محمدحسين دانشور پوراعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
10:30 - 12:15
دكتر بابك فغفوريانآریتمی قلبییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
10:30 - 11:30
F آريتمي قلب
دکتر محمد رضا رضاییکودکانیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
11:00 - 14:15
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
11:00 - 13:00
F
دكتر راحله سادات توكلي طبازوارههماتولوژی و آنکولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
11:00 - 12:00
دکتر جعفر حیدرنژادیاننفرولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
11:00 - 12:15
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
11:00 - 14:00
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
11:00 - 14:00
F
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
11:15 - 14:15
دکتر محمد مسعود ذاکرریهیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
11:30 - 13:30
F
دكتر رضا بديعيگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
13:00 - 14:30
F پزشك تشريف نمي اورند.
دكتررضازنديارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
14:00 - 16:00
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
14:00 - 17:00
دكترمرضيه خواجوئيکودکانیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
14:30 - 19:00
دکتر غزاله موسوی زادهزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
14:30 - 19:00
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
14:30 - 16:30
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
14:30 - 17:30
F
دکتر علی طاهری نیاگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
14:30 - 16:30
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
14:30 - 16:30
دکتر رضا عبادیعفونییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
14:30 - 16:30
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
14:30 - 16:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
14:30 - 16:30
دكترسيدمحمدموسويژنتيكیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
14:30 - 17:30
مشاور ژنتيك
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
14:30 - 16:00
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
15:00 - 18:00
سید محسن میرحسینیجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
15:30 - 16:30
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
15:30 - 18:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
16:00 - 19:00
دكتر صادق قدريجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
16:00 - 18:00
دکتر ماندانا بیرانوندروماتولوژیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
16:00 - 18:00
F
دکتر حسین آزادیداخلییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
17:00 - 19:00
دکتر منوچهر غزالهارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
17:00 - 19:00
دكتر فرزاد رشيدي احمدياورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
17:00 - 19:00
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
17:00 - 19:00
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
17:00 - 19:00
(قلب بارداري)
دكتر عرفان قودجانيقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۹
17:00 - 19:00