برنامه کلینیک

بیمارستان پیامبران

پزشک متخصصتخصصروزهای هفتهتاریخزمانتوضیحات
  -  
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
08:00 - 11:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
08:00 - 11:00
F
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
08:30 - 10:00
F
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
08:30 - 11:00
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
08:30 - 14:15
دکتر زهرا خانیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
08:30 - 14:15
دکتر لیلا سلطانیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
08:30 - 14:15
سید محسن میرحسینیجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
08:30 - 10:15
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
08:30 - 12:15
دکتر علیرضا سینااورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
08:30 - 10:15
F
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
08:30 - 10:45
دکتر شاهین قاسمیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
08:30 - 09:30
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
09:00 - 12:15
دکتر ناهید محمدیپوستسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
09:30 - 12:15
دکتر زهرا طاعتی اصیلجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
10:00 - 12:15
F
دكتر بابك فغفوريانآریتمی قلبیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
10:30 - 11:30
F آريتمي قلب
دكتر سيد مهدي فرسادجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
10:30 - 12:15
F فوق تخصص جراحي قفسه سينه
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
10:30 - 12:15
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
10:30 - 12:15
F
دكتر احمد احمدي پور اعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
10:30 - 12:15
دکتر محمد رضا رضاییکودکانسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
11:00 - 14:00
F
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
11:00 - 14:15
دكتر فرحناز وفايي زادههماتولوژی و آنکولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
11:00 - 12:30
دکتر محمد رضا عباسیگوارش و کبدسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
11:00 - 14:00
F
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
11:00 - 14:00
F
دكتر مجيد تقي زادهقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
11:00 - 14:00
F
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
12:30 - 14:15
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
12:30 - 14:15
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
12:30 - 14:15
F
دكتر مهدي محموديگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
12:30 - 14:15
دکتر سحر قرهغددسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
13:00 - 14:30
F
دكتر سيد احمد الهيفوق تخصص جراحي پستانسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
13:00 - 15:00
F
دکتر رضا عبادیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
13:30 - 14:30
دكتر شيرين بهبهانيداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
14:00 - 16:00
دكتر تشريف نمي آورند./
دكتر آزيتا آذركيوانهماتولوژی و آنکولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
14:00 - 16:00
F
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
14:00 - 17:00
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
14:00 - 17:00
F
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
14:30 - 19:00
دکتر زویا صادقی پورزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
14:30 - 19:00
دكتر مرضيه توكليزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
14:30 - 19:00
دكتر امير صفاجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
14:30 - 16:30
دکتر احمد رمضان پور اصلارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
14:30 - 16:30
F فلوشيپ جراحي زانو
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
14:30 - 16:00
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
14:30 - 19:00
دکتر خسرو صادق نیت حقیقیکلینیک طب خوابسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
15:00 - 17:00
F
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
15:00 - 16:30
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
15:30 - 17:30
F
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
16:00 - 17:00
F
دكتر ماني محموديفلوشيپ هيپ و لگنسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
16:00 - 19:00
F فلوشيپ جراحي هيپ و لگن
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
16:00 - 18:00
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
16:00 - 18:00
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
16:00 - 18:00
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلي (طب سالمندان)سه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
16:00 - 18:00
دکتر مریم برکتقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
17:00 - 19:00
F
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
17:00 - 19:00
F
دکتر بهرام ملکداخلیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
17:00 - 19:00
دكتر تشريف نمي آورند./
دکتر علیرضا آریان فرجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
17:00 - 19:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
17:00 - 19:00
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
17:00 - 19:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۴
17:00 - 19:00
دكتر آلاله روحي پورکودکانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
08:30 - 14:15
دکتر جمال نجاریان طوسیکودکانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
15:00 - 19:00
دکتر مریم اصغری مقدمداخلیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
08:30 - 14:15
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
14:30 - 16:30
دکتر حسین آزادیداخلیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
17:00 - 19:00
دکتر مرضیه سوار رخشزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
08:30 - 14:15
دکتر دنیا افشارچیزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
08:30 - 14:15
دکتر نازیلا افشارزادهزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
14:30 - 19:00
دكتر نشميل امجديزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
15:00 - 19:00
دكتر تشربف نمي آورند
دكتر معصومه يونسيطب سوزنيچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
11:00 - 13:00
F
دکتر مظفر فتوحیجراحی عمومیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
09:00 - 14:15
دکتر پیمان فاضل دهکردیجراحی عمومیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
15:00 - 18:00
دکتر نیما محسنیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
08:30 - 10:15
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
08:30 - 14:15
دکتر مسعود لکارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
10:30 - 13:00
دکتر فریبرز عزیزیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
14:30 - 16:00
دکتر بهنام نصیریارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
14:30 - 16:30
دکتر بهنام نصیریارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
17:00 - 19:00
دکتر اشکان عباسیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
17:00 - 19:00
دکتر منوچهر الهیاریاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
08:30 - 12:15
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
12:30 - 14:15
F
دکتر بنفشه ایمانیاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
15:00 - 17:00
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
17:00 - 19:00
F
دکتر مرتضی نوریگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
08:30 - 10:15
خانم دكتر گلفام مهرپرورگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
10:30 - 12:15
F
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
14:30 - 16:30
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
17:00 - 19:00
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
08:30 - 10:45
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
11:00 - 14:15
دكتر نويد رحيميفیزیکی و توانبخشیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
13:30 - 15:30
دكتر فاطمه طاهريانداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
16:00 - 18:00
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
16:00 - 18:00
دكتر صادق قدريجراحی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
11:30 - 13:00
دکتر شاهین قاسمیعفونیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
08:00 - 09:30
دکتر رضا عبادیعفونیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
13:30 - 14:15
دکتر سید مظفر روحانیاعصاب و روان (روانپزشک)چهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
08:30 - 10:15
دكتر سيده شكوفه صفارياعصاب و روان (روانپزشک)چهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
14:00 - 16:00
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
08:30 - 10:00
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
10:00 - 12:15
F
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
14:00 - 15:30
خانم دكتر پيام سبحانيفوق تخصص غدد اطفالچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
09:00 - 11:00
دکتر مهشید معصوم بابائیغددچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
09:00 - 13:00
F
دكتر منصور اصفهانيپوستچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
09:00 - 10:00
دكتر معصومه صابريانهماتولوژی و آنکولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
10:00 - 11:00
دكتر مونا خضرويجراح سرطانچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
14:00 - 16:00
دكتر عليرضا حيدريچشم پزشکچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
10:00 - 12:00
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
14:30 - 16:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
10:00 - 12:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
14:30 - 16:30
دکتر فرزانه سادات چاوشیکلینیک طب خوابچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
14:00 - 16:00
دكتر زهرا سلطانيروماتولوژچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
14:30 - 16:30
F
دکتر حسین فخرزادهآریتمی قلبیچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
09:00 - 10:00
(آريتمي قلب )
دکتر شهرام فیروزفرقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
09:00 - 11:00
F
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
08:00 - 11:00
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
11:00 - 14:00
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
11:00 - 14:00
F
دکتر علی اصغر غدیر پورقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
14:00 - 17:00
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
14:00 - 17:00
F
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
17:00 - 19:00
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۵
17:00 - 19:00
F
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
08:00 - 11:00
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
08:00 - 11:00
F
دکتر نیما محسنیارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
08:30 - 10:15
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
08:30 - 10:15
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
08:30 - 10:15
دکتر شاهین قاسمیعفونیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
08:30 - 10:15
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
08:30 - 10:00
F
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
08:30 - 14:15
دکتر تهمینه اعزازیزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
08:30 - 14:15
F
دکتر طاهره رحمانیزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
08:30 - 14:15
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
08:30 - 10:30
F
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
08:30 - 10:15
دکتر کامبیز هرمان مقدمکودکانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
09:00 - 12:00
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
09:00 - 10:15
دکتر سارا رحیمیانچشم پزشکپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
09:00 - 12:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
09:00 - 12:00
تشريف نمي آورند
دکتر محمد ذکاوتکودکانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
09:30 - 14:15
دكتر ليلا صادقيهماتولوژی و آنکولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
10:00 - 11:00
F
دكتر محمدحسين دانشور پوراعصاب و روان (روانپزشک)پنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
10:00 - 12:15
دکتر علی اصغر بلاغی رادجراحی عمومیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
10:30 - 14:15
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
10:30 - 14:15
دکتر سید علیرضا میراورولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
10:30 - 12:15
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
10:30 - 13:00
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
10:30 - 12:30
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
10:30 - 12:15
F
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
10:30 - 12:30
دکتر رامین ارژنگارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
11:00 - 13:00
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
11:00 - 13:30
دکتر بابک بیاتیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
11:00 - 14:00
F
دکتر رضا بهشتیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
11:00 - 14:00
دکتر شهرام رفیعیاناورولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
12:30 - 14:15
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
13:30 - 15:00
دکتر داوود صلواتیداخلیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
14:00 - 15:30
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
14:00 - 17:00
F
دكتر سيد وحيد هاشمي پورقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
14:00 - 17:00
F
دکتر کاظم رضاییکودکانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
14:30 - 19:00
دکتر لیدا نمازیزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
14:30 - 19:00
دكتر بيتا هرمززنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
14:30 - 19:00
دکتر کاظم فتوحیجراحی عمومیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
14:30 - 19:00
دکتر نیما محسنیارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
14:30 - 19:00
دکتر سید احد هاشمیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
14:30 - 19:00
دکتر علی اصغر اعتمادی فردگوارش و کبدپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
14:30 - 16:30
Fدكتر تشريف نمي آورند
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
15:00 - 16:30
F
خانم دكتر گلفام مهرپرورگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
15:30 - 18:00
F
دکتر حسین آزادیداخلیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
16:00 - 18:00
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
16:00 - 18:00
دکتر خسرو صادق نیت حقیقیکلینیک طب خوابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
16:00 - 18:00
F
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
16:30 - 18:30
دكتر علي جهانسوزارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
17:00 - 19:00
F فلوشيپ جراحي زانو
دکتر شهلا مجیدیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۶
17:00 - 19:00
F
دکتر جمال نجاریان طوسیکودکانیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:30 - 12:15
دکتر محمد رضا رضاییکودکانیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
12:30 - 14:15
F
دکتر محمد ذکاوتکودکانیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
15:00 - 19:00
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:30 - 14:15
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
15:00 - 16:30
دکتر حسین آزادیداخلییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
17:00 - 19:00
دکتر ملیحه حبیب اللهیزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:30 - 14:15
دکتر بهناز عطار شاکریزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:30 - 14:15
F
دکتر غزاله موسوی زادهزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
14:30 - 19:00
دكتر زهرا خياط زادهزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
14:30 - 19:00
دكتر تشريف نمي آورند
دكتر معصومه يونسيطب سوزنيیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
11:00 - 13:00
سید محسن میرحسینیجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:30 - 10:15
دكتر نادر غضنفريفوق تخصص تراكسیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
10:30 - 12:15
F (جراح توراكس)
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
10:30 - 12:15
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر فرامرز مرزبانجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
12:30 - 14:00
سید محسن میرحسینیجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
15:30 - 16:30
سید محسن میرحسینیجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
17:00 - 19:00
دکتر بهنام نصیریارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:30 - 11:00
عليرضا صباغيانارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:30 - 10:15
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
11:15 - 14:15
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
14:30 - 16:30
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
15:30 - 18:00
دکتر منوچهر غزالهارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
17:00 - 19:00
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:30 - 10:15
F
مازیار سلیمیاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
10:30 - 12:15
مازیار سلیمیاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
12:30 - 14:15
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
14:30 - 17:30
F
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
09:00 - 10:15
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
10:30 - 12:15
دكتر رضا بديعيگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
12:30 - 14:30
F
دکتر علی طاهری نیاگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
14:30 - 16:30
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
17:00 - 19:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:30 - 14:15
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
14:30 - 16:30
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
17:00 - 19:00
دكتر علي آرام نياجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
10:00 - 12:15
دكتر صادق قدريجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
16:00 - 18:00
دکتر رضا عبادیعفونییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
14:30 - 16:30
دكتر فرهاد آوخ كيسمياعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
10:30 - 12:00
F
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
16:00 - 18:00
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:30 - 10:30
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
11:00 - 13:00
F
دکتر اسمعیل شمس افضلیگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
15:00 - 17:00
F
دکتر محمد مسعود ذاکرریهیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
11:30 - 13:30
F
دكتر راحله سادات توكلي طبازوارههماتولوژی و آنکولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
10:00 - 12:00
دكتر عليرضا آذر پيكانجراح سرطانیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
09:00 - 11:00
دکتر جعفر حیدرنژادیاننفرولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
11:00 - 12:15
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
14:30 - 16:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
14:30 - 16:30
دکتر ماندانا بیرانوندروماتولوژیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
16:00 - 18:00
F
دكتر حميد احمديفوق تخصص جراحي پستانیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
13:00 - 15:00
F
دکتر سحر قرهغددیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:00 - 10:15
F
دكتر محمد خليليتغذیهیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:30 - 11:30
دكتر شهرزاد خسروي فرکلینیک طب خوابیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
15:00 - 17:00
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:00 - 11:00
F
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:00 - 11:00
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
11:00 - 14:00
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
11:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
14:00 - 17:00
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
17:00 - 19:00
(قلب بارداري)
دكتر عرفان قودجانيقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
17:00 - 19:00
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالیکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
08:30 - 10:00
F
دكتر بابك فغفوريانآریتمی قلبییکشنبه۱۳۹۹/۰۵/۱۹
10:30 - 11:30
F آريتمي قلب
دکتر مهرنوش جهان بینکودکاندوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:30 - 10:15
دکتر مهرنوش جهان بینکودکاندوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
10:30 - 14:15
دكتر عزيز اقباليکودکاندوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:30 - 19:00
F
دکتر جلال گرشاسب زادهداخلیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:30 - 14:15
دكتر محمد يزدان حق شناسداخلیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:30 - 16:30
دکتر داوود صلواتیداخلیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
17:00 - 19:00
دکتر ایران فرهنگ ادیبزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:30 - 14:15
دکتر الیزا ولی محمدیزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:30 - 14:15
دکتر مریم شهبازیزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:30 - 19:00
دکتر سارا صفیاریزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:30 - 19:00
دکتر سوسن قطبیجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:30 - 10:15
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
10:30 - 12:15
دكتر اردلان سليمانيفوق تخصص جراحي عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
12:30 - 14:15
F (جراح عروق)
دکتر رامین راجیجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:30 - 16:15
دكتر رضا عرفانيانجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
17:00 - 19:00
F (جراح توراكس)
دكتر حميدرضا ابوعلي گله داريفلوشيپ ارتوپدي كودكاندوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:30 - 10:15
F متخصص ارتوپدي بزرگسال و فلوشيپ ارتوپدي اطفال
دکتر رامین ارژنگارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:30 - 14:15
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
10:30 - 13:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:30 - 16:30
دکتر مسعود لکارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:30 - 16:30
دكتر حسين حاجي تقيارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
17:00 - 19:00
F (جراح زانو)
دکتر محمد علی حاتمیانارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
17:00 - 19:00
دکتر بابک جوانمرداورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
09:15 - 10:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
10:30 - 12:15
F
دکتر اکبر نور علیزادهاورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
13:00 - 15:00
F
دکتر بنفشه ایمانیاورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
15:00 - 16:30
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
17:00 - 19:00
F
دکتر مرتضی نوریگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:30 - 10:15
دكتر حيدر اسكوئيگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
10:30 - 12:15
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
17:00 - 19:00
دکتر سید رضا ابوترابداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:30 - 12:30
فائزه قاسميداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
11:00 - 14:15
دکتر الهام ساعدی خامنهداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:30 - 16:30
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
17:00 - 19:00
دكتر حامد بيگدليفوق تخصص داخلي مغز و اعصاب اطفالدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:00 - 15:30
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
09:30 - 11:00
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
17:30 - 19:00
دکتر سید محمد جواد حسینیعفونیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
17:30 - 18:30
دكتر محمدحسن لطفيعفونیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:30 - 11:00
دکتر سید رشید حسینیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
10:00 - 12:15
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:30 - 17:00
دکتر علی اصغر اعتمادی فردگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
11:00 - 14:15
F
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:30 - 16:30
F
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
17:00 - 19:00
F
دکتر حسین نویدیغدددوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:30 - 12:15
F
دکتر ژیلا بهنیاروماتولوژدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:30 - 17:00
F
خانم دكتر حميده شنازنديچشم پزشکدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
10:00 - 12:15
F
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
10:00 - 12:15
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
10:30 - 12:30
دکتر فرزانه سادات چاوشیکلینیک طب خوابدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:00 - 16:00
F
دكتر احسان كرباسيرادیو تراپیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
10:00 - 12:00
دكتر ليلا صادقيهماتولوژی و آنکولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
10:00 - 12:00
F
دكتر فرحناز وفايي زادههماتولوژی و آنکولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
13:30 - 15:00
F
دکتر رضا خدابخشی (آنکولوژ)هماتولوژی و آنکولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
15:00 - 17:00
F
دكتر نگار معشوريفوق تخصص جراحي پستاندوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
09:00 - 10:30
دكتر محمد خليليتغذیهدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:30 - 12:00
دكتر اميرپاشا ابراهيميفوق تخصص جراحي پستاندوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
13:00 - 15:00
F
دکتر ناصر گیلانی لاریمیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:00 - 11:00
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
08:00 - 11:00
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
11:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
11:00 - 14:00
F
دکتر شهاب الدین توحیدنیاقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:00 - 17:00
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
14:00 - 17:00
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
17:00 - 19:00
دکتر مریم برکتقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
17:00 - 19:00
F
دکتر صفا دشتی زادهقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
13:00 - 17:00
دكتر حسام دانش آموزقلب اطفالدوشنبه۱۳۹۹/۰۵/۲۰
16:00 - 18:00
F