برنامه کلینیک

بیمارستان پیامبران

پزشک متخصصتخصصروزهای هفتهتاریخزمانتوضیحات
  -  
دکتر سحر قرهغددیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
08:00 - 10:00
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
08:00 - 11:00
F
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
08:00 - 11:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
08:30 - 14:15
دکتر ابوالفضل محمد حسنیجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
08:30 - 12:15
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
08:30 - 10:30
F
دكتر راحله سادات طبازوارههماتولوژی و آنکولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
09:00 - 10:15
دکتر سید حسن شریفیقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
08:30 - 10:00
F
دکتر جمال نجاریان طوسیکودکانیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
08:30 - 12:15
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
08:30 - 14:15
دکتر ملیحه حبیب اللهیزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
08:30 - 14:15
دکتر بهناز عطار شاکریزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
08:30 - 14:15
F
سید محسن میرحسینیجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
08:30 - 10:15
دکتر بهنام نصیریارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
08:30 - 11:00
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
08:30 - 10:15
F
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
09:00 - 10:15
خانم دكتر حميده شنازنديچشم پزشکیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
10:00 - 12:15
F دكتر تشريف نمي آورند
خانم پریسا مسلمی مقدماپتومتریستیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
10:00 - 12:15
تشريف نمي آورند
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
10:30 - 12:15
دكتر نادر غضنفريفوق تخصص تراكسیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
10:30 - 12:15
F
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
10:30 - 12:15
دكتر تشريف نمي آورند
دكتر روزبه تقويجراح دستیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
10:30 - 12:15
F
مازیار سلیمیاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
10:30 - 12:15
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
11:00 - 13:00
F
دكتر ليلا صادقيهماتولوژی و آنکولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
11:00 - 12:00
F
دکتر جعفر حیدرنژادیاننفرولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
11:00 - 12:15
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
11:00 - 14:00
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
11:00 - 14:00
F
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
11:15 - 14:15
دکتر محمد مسعود ذاکرریهیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
11:30 - 13:30
F
دکتر محمد رضا رضاییکودکانیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
12:30 - 14:15
F
دکتر فرامرز مرزبانجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
12:30 - 00:00
مازیار سلیمیاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
12:30 - 14:15
دكتر حميد احمديفوق تخصص جراحي پستانیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
13:00 - 15:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
14:00 - 17:00
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
14:30 - 17:30
F
دکتر علی طاهری نیاگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
14:30 - 16:30
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
14:30 - 16:30
دكتر فرزاد باطنيجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
14:30 - 16:30
دکتر رضا عبادیعفونییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
14:30 - 16:30
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
14:30 - 16:30
خانم پریسا مسلمی مقدماپتومتریستیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
14:30 - 16:30
دکتر غزاله موسوی زادهزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
14:30 - 19:00
دكتر زهرا خياط زادهزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
14:30 - 19:00
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
14:30 - 16:30
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
15:00 - 18:00
دکتر محمد ذکاوتکودکانیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
15:00 - 19:00
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
15:00 - 16:30
دکتر علی اصغر بلاغی رادجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
15:30 - 16:30
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
15:30 - 18:00
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلي (طب سالمندان)یکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
16:00 - 18:00
دكتر تشريف نمي آورند
دکتر ماندانا بیرانوندروماتولوژیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
16:00 - 18:00
F
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
17:00 - 19:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
17:00 - 19:00
دکتر اسمعیل شمس افضلیگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
17:00 - 19:00
F
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
17:00 - 19:00
(قلب بارداري)
دكتر عرفان قودجانيقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
17:00 - 19:00
دکتر حسین آزادیداخلییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
17:00 - 19:00
دکتر علی اصغر بلاغی رادجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
17:00 - 19:00
دكتر ساويز پژهانجراحی عمومییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
17:00 - 19:00
F
دکتر منوچهر غزالهارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
17:00 - 19:00
دکتر محمود رضا عدنجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۱
17:30 - 19:00
دکتر مهرنوش جهان بینکودکاندوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
08:30 - 10:15
دکتر مهرنوش جهان بینکودکاندوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
10:30 - 14:15
دکتر محمد رضا رضاییکودکاندوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
14:30 - 19:00
F
دکتر جلال گرشاسب زادهداخلیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
08:30 - 14:15
دكتر محمد يزدان حق شناسداخلیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
14:30 - 16:30
دکتر داوود صلواتیداخلیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
17:00 - 19:00
دکتر ایران فرهنگ ادیبزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
08:30 - 14:15
دکتر الیزا ولی محمدیزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
08:30 - 14:15
دکتر مریم شهبازیزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
14:30 - 19:00
دکتر سارا صفیاریزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
14:30 - 19:00
دکتر سوسن قطبیجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
08:30 - 10:15
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
10:30 - 12:15
مريم شفيعيجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
12:30 - 14:15
دکتر رامین راجیجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
14:30 - 16:15
دكتر رضا عرفانيانجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
17:00 - 19:00
F
دكتر حميدرضا ابوعلي گله داريفلوشيپ ارتوپدي كودكاندوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
08:30 - 10:15
F متخصص ارتوپدي بزرگسال و فلوشيپ ارتوپدي اطفال
دکتر رامین ارژنگارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
08:30 - 14:15
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
10:30 - 13:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
14:30 - 16:30
دکتر مسعود لکارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
14:30 - 16:30
دكتر حسين حاجي تقيارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
17:00 - 19:00
F
دکتر محمد علی حاتمیانارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
17:00 - 19:00
دکتر بابک جوانمرداورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
09:15 - 10:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
10:30 - 12:15
F
دکتر اکبر نور علیزادهاورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
13:00 - 15:00
F
دکتر بنفشه ایمانیاورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
15:00 - 16:30
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
17:00 - 19:00
F
دکتر مرتضی نوریگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
08:30 - 10:15
دكتر حيدر اسكوئيگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
10:30 - 12:15
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
17:00 - 19:00
دکتر سید رضا ابوترابداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
08:30 - 12:30
فائزه قاسميداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
11:00 - 14:15
دکتر الهام ساعدی خامنهداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
14:30 - 16:30
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
17:00 - 19:00
دکتر مهدی پور قاضیجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
10:30 - 12:15
دكتر جمشيد فرخوانيجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
16:00 - 18:00
دکتر سید محمد جواد حسینیعفونیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
17:30 - 18:30
دکتر سید رشید حسینیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
10:00 - 12:15
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
14:30 - 17:00
دکتر علی اصغر اعتمادی فردگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
11:00 - 14:15
F
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
14:30 - 16:30
F
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
17:30 - 19:00
F
دکتر حسین نویدیغدددوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
08:30 - 12:15
F
دکتر ژیلا بهنیاروماتولوژدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
14:30 - 17:00
F
خانم دكتر حميده شنازنديچشم پزشکدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
10:00 - 12:15
F
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
10:00 - 12:15
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
15:00 - 17:00
خانم پریسا مسلمی مقدماپتومتریستدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
15:30 - 17:00
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
10:30 - 12:30
دکتر فرزانه سادات چاوشیکلینیک طب خوابدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
14:00 - 16:00
F
دكتر ليلا صادقيهماتولوژی و آنکولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
10:30 - 12:15
F
دكتر محمد خليليتغذیهدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
08:30 - 11:00
دكتر اميرپاشا ابراهيميفوق تخصص جراحي پستاندوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
13:00 - 15:00
F
دکتر ناصر گیلانی لاریمیآریتمی قلبیدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
09:00 - 11:00
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
08:00 - 11:00
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
08:00 - 11:00
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
11:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
11:00 - 14:00
F
دکتر شهاب الدین توحیدنیاقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
14:00 - 17:00
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
14:00 - 17:00
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
17:00 - 19:00
دکتر مریم برکتقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
17:00 - 19:00
F
دکتر صفا دشتی زادهقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۲
13:00 - 17:00
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
08:30 - 13:30
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
14:30 - 19:00
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
08:30 - 14:15
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
15:00 - 16:30
دکتر بهرام ملکداخلیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
17:00 - 19:00
دکتر زهرا خانیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
08:30 - 14:15
دکتر لیلا سلطانیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
08:30 - 14:15
دکتر زویا صادقی پورزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
14:30 - 19:00
دکتر لیدا نمازیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
14:30 - 19:00
دكتر محمود كرمي رادجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
08:30 - 10:15
دكتر سيد مهدي فرسادجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
10:30 - 12:15
F
دکتر سید فضل اله سجادیجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
12:30 - 14:15
دكتر تشريف نمي آورند
دكتر امير صفاجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
14:30 - 16:30
دکتر علیرضا آریان فرجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
17:00 - 19:00
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
08:30 - 10:15
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
12:00 - 14:15
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
10:30 - 12:15
دكتر ماني محموديفلوشيپ هيپ و لگنسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
10:30 - 12:15
F فلوشيپ جراحي هيپ و لگن
دكتر حميدرضا دهقانيجراح دستسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
12:30 - 14:15
F فلوشيپ جراحي دست
دکتر احمد رمضان پور اصلارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
14:30 - 16:30
F
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
14:30 - 19:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
17:00 - 19:00
دکتر علیرضا سینااورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
08:30 - 10:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
10:30 - 12:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
12:30 - 14:15
F
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
14:30 - 16:30
F
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
17:00 - 19:00
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
09:00 - 12:15
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
14:30 - 19:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
08:30 - 10:45
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
11:00 - 14:15
دكتر شيرين بهبهانيداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
14:00 - 16:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
17:00 - 19:00
دكتر موسي رضا انبار لوئيجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
09:00 - 13:00
F
دکتر محمود رضا عدنجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
14:00 - 16:00
دکتر ابوالفضل محمد حسنیجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
17:00 - 19:00
دکتر شاهین قاسمیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
08:00 - 09:30
دکتر رضا عبادیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
13:30 - 14:30
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
16:00 - 18:00
دكتر مهتا مريدياناعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
10:30 - 12:15
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
15:00 - 18:00
دكتر فرحناز وفايي زادههماتولوژی و آنکولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
11:00 - 13:00
دكتر آزيتا آذركيوانهماتولوژی و آنکولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
14:00 - 16:00
F
دكتر محمد خليليتغذیهسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
08:30 - 11:00
دکتر ناهید محمدیپوستسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
09:00 - 12:15
دکتر محمد رضا عباسیگوارش و کبدسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
11:00 - 14:00
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
15:30 - 17:30
F
دکتر علیرضا خیاط زاده (آلرژی)ریهسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
09:00 - 12:00
F دكتر تشريف نمي آورند
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلي (طب سالمندان)سه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
16:00 - 18:00
دکتر سحر قرهغددسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
13:00 - 15:00
F
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
09:30 - 11:30
F دكتر تشريف نمي آورند
خانم پریسا مسلمی مقدماپتومتریستسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
08:00 - 11:00
دكتر تشريف نمي آورند
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
16:30 - 18:30
دكتر تشريف نمي آورند
دكتر سيد احمد الهيفوق تخصص جراحي پستانسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
13:00 - 15:00
F
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
08:00 - 11:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
08:00 - 11:00
F
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
11:00 - 14:00
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
11:00 - 14:00
F
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
14:00 - 17:00
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
14:00 - 17:00
F
دکتر مریم برکتقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
17:00 - 19:00
F
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
17:00 - 19:00
F
دکتر خسرو صادق نیت حقیقیکلینیک طب خوابسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
15:00 - 17:00
F
دکتر سید حسن شریفیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۰۳/۱۳
08:30 - 10:00
F