برنامه کلینیک

بیمارستان پیامبران

پزشک متخصصتخصصروزهای هفتهتاریخزمانتوضیحات
  -  
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
08:00 - 11:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
08:00 - 11:00
F
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
08:30 - 11:00
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
08:30 - 14:15
دکتر زهرا خانیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
08:30 - 14:15
دکتر لیلا سلطانیزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
08:30 - 14:15
دكترمحمدتقي رضائيلاپاراسكوپيسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
08:30 - 12:00
F فلوشيپ جراحي لاپاراسكوپي
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
08:30 - 12:15
دکتر علیرضا سینااورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
08:30 - 10:15
F
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
08:30 - 10:45
دکتر شاهین قاسمیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
08:30 - 10:00
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
08:30 - 10:00
F
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
09:00 - 12:15
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
09:00 - 11:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
09:00 - 11:00
دكترحسينعلي غياثيرادیو تراپیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
09:00 - 13:00
راديوتراپيست
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
09:00 - 15:00
F
دكتر فرزاد باطنيجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
09:30 - 11:00
دکتر ناهید محمدیپوستسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
09:30 - 13:00
دکتر مسعود ترکاشوندفیزیکی و توانبخشیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
10:00 - 13:00
دکتر پیمان فاضل دهکردیجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
10:30 - 12:00
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
10:30 - 12:15
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
10:30 - 12:15
F
دكتر احمد احمدي پور اعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
10:30 - 12:15
دکتر محمد رضا رضاییکودکانسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
11:00 - 14:00
F
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
11:00 - 14:15
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
11:00 - 14:00
F---پزشك تاساعت 11 هستند.
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
11:00 - 14:00
F
دکتر سحر قرهغددسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
12:00 - 14:30
F
دكتر امير صفاجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
12:30 - 14:30
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
12:30 - 14:15
دکتر حسن هشیاراورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
12:30 - 14:15
F
دكتر مهدي محموديگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
12:30 - 14:15
دكتر شيرين بهبهانيداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
14:00 - 16:00
پزشك تشريف نمي آورند.
دكتر آزيتا آذركيوانهماتولوژی و آنکولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
14:00 - 16:00
F
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
14:00 - 17:00
دكترمرضيه پاكبازقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
14:00 - 17:00
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
14:30 - 19:00
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
14:30 - 16:00
دكتر مرضيه توكليزنان و زایمانسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
14:30 - 19:00
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
14:30 - 16:00
دکتر رضا عبادیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
14:30 - 16:30
دكتر بيتا بزرگمهرژنتيكسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
14:30 - 17:30
F فلوشيپ نوروژنتيك
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
15:00 - 19:00
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
15:00 - 18:00
دکتر احمد رمضان پور اصلارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
15:15 - 16:30
F فلوشيپ جراحي زانو
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
15:30 - 17:00
F
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلي (طب سالمندان)سه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
16:00 - 18:00
(طب سالمندان)
دکتر نادر صدیقارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
16:00 - 19:00
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
16:00 - 19:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
16:00 - 19:00
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
16:00 - 18:00
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
16:30 - 18:00
دکتر علیرضا آریان فرجراحی عمومیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
17:00 - 19:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
17:00 - 19:00
دکتر مریم برکتقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
17:00 - 19:00
F
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقسه شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۲
17:00 - 19:00
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
08:00 - 10:00
F
دكترزهراآبادپورهماتولوژی و آنکولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
08:00 - 10:00
F
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
08:00 - 11:00
F
دكتر آلاله روحي پورکودکانچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
08:30 - 14:15
دکتر دنیا افشارچیزنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
08:30 - 14:15
دکتر نیما محسنیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
08:30 - 10:30
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
08:30 - 14:15
دکتر منوچهر الهیاریاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
08:30 - 12:15
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
08:30 - 10:45
پزشك روز چهارشنبه ديگرتشريف نمي آورند.
دکتر شاهین قاسمیعفونیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
08:30 - 10:00
دکتر سید مظفر روحانیاعصاب و روان (روانپزشک)چهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
08:30 - 10:15
دکتر مریم اصغری مقدمداخلیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
09:00 - 14:15
دکتر مظفر فتوحیجراحی عمومیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
09:00 - 14:15
دکتر سید رضا ابوترابداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
09:00 - 12:00
خانم دكتر پيام سبحانيفوق تخصص غدد اطفالچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
09:00 - 11:00
F
دکتر شهرام فیروزفرقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
09:00 - 11:00
F
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
09:00 - 15:00
F
دكتر منصور اصفهانيپوستچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
09:30 - 11:00
خانم سيمين جعفريروانشناسچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
10:00 - 12:00
دكتر سرو آزاد ستودهرادیو تراپیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
10:00 - 12:00
F رايوتراپيست
دكتر عليرضا حيدريچشم پزشکچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
10:00 - 12:00
پزشك تاسال 1400 تشريف نمي آورند.
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
10:00 - 12:00
تشريف نمي آورند.
دكتر معصومه يونسيطب سوزنيچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
10:30 - 14:15
F فلوشيپ نازائي
دکتر مسعود لکارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
10:30 - 13:00
خانم دكتر گلفام مهرپرورگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
10:30 - 13:30
F فلوشيپ بيني وسينوس
دكتر معصومه يونسيطب سوزنيچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
11:00 - 13:00
F
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
11:00 - 14:15
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
11:00 - 14:00
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
11:00 - 14:00
F
دكتر صادق قدريجراحی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
11:30 - 13:30
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
12:30 - 14:15
F
دكتر زهرا سلطانيروماتولوژچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
12:30 - 14:00
F
دكتر عليرضا آذر گونریهچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
13:00 - 15:00
F
دكتر فاطمه طاهريانداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
14:00 - 16:00
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
14:00 - 15:30
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
14:00 - 17:00
F
دکتر جمال نجاریان طوسیکودکانچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
14:30 - 19:00
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
14:30 - 16:30
دکتر بهنام نصیریارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
14:30 - 16:30
دكتر فرزاد رشيدي احمدياورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
14:30 - 16:30
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
14:30 - 16:30
دکتر رضا عبادیعفونیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
14:30 - 16:30
دكتر بيتا هرمززنان و زایمانچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
15:00 - 19:00
دکتر پیمان فاضل دهکردیجراحی عمومیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
15:00 - 18:00
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
15:00 - 16:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
15:00 - 16:30
دکتر فریبرز عزیزیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
15:30 - 17:00
دکتر حسین آزادیداخلیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
17:00 - 19:00
دکتر بهنام نصیریارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
17:00 - 19:00
دکتر اشکان عباسیارتوپدیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
17:00 - 19:00
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
17:00 - 19:00
F
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
17:00 - 19:00
پزشك تاتاريخ1400/01/17مرخصي مي باشند.
خانم دكتر گلفام مهرپرورگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
17:00 - 19:00
F فلوشيپ بيني وسينوس
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
17:00 - 19:00
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
17:00 - 19:00
F
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابچهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۳
17:30 - 19:00
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
08:00 - 11:00
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
08:00 - 11:00
F
دكترعلي پرندجراحي پلاستيك , ترميمي و سوختگيپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
08:00 - 10:00
F فوق تخصصي جراحي پلاستيك ترميمي وسوختگي
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلیپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
08:30 - 14:15
دکتر تهمینه اعزازیزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
08:30 - 14:15
F
دکتر طاهره رحمانیزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
08:30 - 14:15
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
08:30 - 10:30
F
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
08:30 - 10:15
دکتر نیما محسنیارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
08:30 - 10:30
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
08:30 - 10:15
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
08:30 - 10:15
دکتر شاهین قاسمیعفونیپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
08:30 - 10:00
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
08:30 - 10:00
F
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
09:00 - 10:15
دكترسيدمحمدموسويژنتيكپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
09:00 - 12:00
مشاورژنتيك
دکتر سارا رحیمیانچشم پزشکپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
09:30 - 12:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
09:30 - 12:30
دکتر محمد ذکاوتکودکانپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
09:30 - 14:15
دكترپگاه عليزادهگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
10:00 - 12:00
فلوشيپ هنجره
دکتر علی اصغر بلاغی رادجراحی عمومیپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
10:30 - 14:15
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
10:30 - 14:15
دکتر سید علیرضا میراورولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
10:30 - 12:15
F
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
10:30 - 12:30
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
10:30 - 12:00
F
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
10:30 - 12:30
پزشك تا20 فروردين مرخصي مي باشند.
دکتر رامین ارژنگارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
11:00 - 13:00
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
11:00 - 13:30
دكتر محمدحسين دانشور پوراعصاب و روان (روانپزشک)پنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
11:00 - 12:15
دکتر بابک بیاتیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
11:00 - 14:00
F
دکتر رضا بهشتیقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
11:00 - 14:00
F
دکتر شهرام رفیعیاناورولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
12:30 - 13:30
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
13:30 - 15:00
F
دکتر داوود صلواتیداخلیپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
14:00 - 15:30
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
14:00 - 15:30
F
دکتر علی اصغر اعتمادی فردگوارش و کبدپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
14:00 - 16:00
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
14:00 - 17:00
F
دكتر سيد وحيد هاشمي پورقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
14:00 - 17:00
F
دكتر سارا هاشم گلوگرديزنان و زایمانپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
14:30 - 19:00
دکتر کاظم فتوحیجراحی عمومیپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
14:30 - 19:00
دکتر نیما محسنیارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
14:30 - 19:00
دكتر عليرضا عزيز آهاريکودکانپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
14:30 - 19:00
دكترعلي گودرزي كريماورولوژیپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
15:00 - 18:00
خانم دكتر گلفام مهرپرورگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
15:30 - 18:00
F فلوشيپ يبني و سينوس
دكتر فرزاد باطنيجراحی مغز و اعصابپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
16:00 - 17:00
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
16:00 - 18:00
دكترمجتبي تاج بخش گورب زرمخيارتوپدیپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
17:00 - 19:00
دكترمحمدگل محمديداخلیپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
17:00 - 19:00
دكتر مهشيد حاج عليقلب و عروقپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
17:00 - 19:00
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيپنجشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۴
90:00 - 15:00
F
دکتر محمد ذکاوتکودکانشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:30 - 14:15
دكترفاطمه نعيمي دهنويکودکانشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:30 - 19:00
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:30 - 14:15
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:30 - 16:30
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
17:00 - 19:00
دکتر زویا صادقی پورزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:30 - 14:15
دکتر مریم شهبازیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:30 - 14:15
دکتر الهام تقدیسیزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:30 - 19:00
دکتر فاطمه نیک پورزنان و زایمانشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:30 - 19:00
دكتر امير صفاجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:30 - 10:15
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
10:30 - 12:15
پزشك تاآخراسفند فقط 5شنبه ها هستند.
دکتر فرامرز مرزبانجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:30 - 16:30
دکتر رضا سلطانیجراحی عمومیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
17:00 - 19:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:30 - 12:15
دكترقاسم فتحيارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
12:30 - 14:15
F فلوشيپ جراحي ستون فقرات
دکتر منوچهر غزالهارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:30 - 10:15
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
11:00 - 13:00
F
دکتر مسعود لکارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
12:30 - 14:15
دكتر نيما باقريارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:30 - 16:00
F
دکتر نیما محسنیارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:30 - 16:30
دکتر امیر هومن دانش پژوهارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
17:00 - 19:00
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
17:00 - 19:00
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:30 - 14:15
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
17:00 - 19:00
F
دكتر عباس والياورولوژیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:30 - 16:30
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:30 - 10:15
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
10:30 - 12:15
دكترخسرو مقتدرديزجگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
12:00 - 15:00
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
15:00 - 19:00
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
17:00 - 19:00
پزشك تاتاريخ1400/01/17 مرخصي مي باشند.
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
09:00 - 12:15
دکتر مسعود ترکاشوندفیزیکی و توانبخشیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
09:00 - 12:00
دكتر فاطمه طاهريانداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:00 - 16:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
16:30 - 18:30
دكتر علي آرام نياجراحی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
10:00 - 12:15
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
16:30 - 18:00
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
09:00 - 12:15
دکتر محمد رضا اسلامی امیر آبادیاعصاب و روان (اطفال)شنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
16:00 - 18:00
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبدشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
11:00 - 13:00
F
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:30 - 15:30
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
16:00 - 18:00
دکتر حسین نویدیغددشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:30 - 10:15
F
دكترالهام رحماني خواهچشم پزشکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
10:00 - 12:00
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:00 - 16:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
10:00 - 12:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:00 - 16:00
دکتر سید رضا اجاقیکلینیک دردشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
17:00 - 19:00
F
دكترحسينعلي غياثيرادیو تراپیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
09:00 - 13:00
راديوتراپيست
دكترمجتبي گرجيهماتولوژی و آنکولوژیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
10:00 - 12:00
F
دكتر آزاده جولائيفوق تخصص جراحي پستانشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
13:00 - 15:00
دكتر حسن حيدرنژادریهشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:30 - 10:15
دكتر بابك فغفوريانآریتمی قلبیشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:00 - 11:00
F قلب و آريتمي قلب
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
08:00 - 11:00
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
11:00 - 14:00
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
11:00 - 14:00
F
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:00 - 17:00
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
17:00 - 19:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
17:00 - 19:00
F
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
09:00 - 15:00
F
دكتر زهرا هادي پورژنتيكشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
14:30 - 17:30
مشاور ژنتيك
دکتر محمد رضا رضاییکودکانیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
11:00 - 14:15
F
دكترفريبا كياني انبوهيکودکانیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
14:30 - 19:00
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:30 - 14:15
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
14:30 - 16:00
دکتر حسین آزادیداخلییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
17:00 - 19:00
دکتر بهناز عطار شاکریزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:30 - 14:15
F
دکتر مرضیه سوار رخشزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:30 - 14:15
دکتر لیدا نمازیزنان و زایمانیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
14:30 - 19:00
دكتر نادر غضنفريفوق تخصص تراكسیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
10:30 - 12:15
F جراح توراكس--پزشك تاپايان اسفندماه تشريف نمي آورند.
دكترمحمدتقي رضائيلاپاراسكوپيیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
10:00 - 12:00
F فلوشيپ جراحي لاپاراسكوپي
دکتر بهنام نصیریارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:30 - 11:00
عليرضا صباغيانارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:30 - 10:15
پزشك تاآخراسفندماه تشريف نمي آورند.
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:30 - 14:00
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
14:30 - 16:30
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
15:30 - 18:00
دکتر منوچهر غزالهارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
17:00 - 19:00
دكتررضازنديارتوپدییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
13:30 - 15:00
دکتر علیرضا سینااورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:30 - 10:15
F
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
10:30 - 12:15
F
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
14:30 - 17:30
F
دكتر فرزاد رشيدي احمدياورولوژییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
17:00 - 19:00
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
09:00 - 10:15
دکتر محمد خانجانزادهگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
10:30 - 12:15
پزشك تاتاريخ1400/01/17 مرخصي مي باشند.
خانم دكتر گلفام مهرپرورگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
10:30 - 12:15
F فلوشيپ بيني وسينوس
دكتر رضا بديعيگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
13:00 - 14:30
F پزشك تاهفته ي دوم فروردين تشريف نمي آورند.
دكتر حيدر اسكوئيگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
14:30 - 16:30
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
17:00 - 19:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:30 - 14:15
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
14:30 - 16:30
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
16:00 - 19:00
دكتر علي آرام نياجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
10:00 - 12:15
دكتر صادق قدريجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
16:00 - 18:00
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
10:30 - 12:30
پزشك تا20 فروردين مرخصي مي باشند.
دکتر رضا عبادیعفونییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
14:30 - 16:30
دكتر محمدحسين دانشور پوراعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
10:30 - 12:15
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
15:00 - 18:00
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:30 - 10:30
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
11:00 - 13:00
F
دکتر محمد مسعود ذاکرریهیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
11:30 - 13:30
F
دكتر سرو آزاد ستودهرادیو تراپییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
10:00 - 12:00
F
دکتر جعفر حیدرنژادیاننفرولوژییکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
11:00 - 12:15
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
14:30 - 16:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
14:30 - 16:30
دکتر ماندانا بیرانوندروماتولوژیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
15:00 - 16:30
F
دکتر سحر قرهغددیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:00 - 09:30
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:00 - 11:00
F
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:00 - 11:00
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
11:00 - 14:00
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
11:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
14:00 - 17:00
دكتر عرفان قودجانيقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
17:00 - 19:00
دكتر سيد وحيد هاشمي پورقلب و عروقیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
17:00 - 19:00
F
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالیکشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۷
08:30 - 10:00
F
دکتر مهرنوش جهان بینکودکاندوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:30 - 10:15
دکتر مهرنوش جهان بینکودکاندوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
10:30 - 14:15
دکتر محمد رضا رضاییکودکاندوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:30 - 18:30
F
دکتر جلال گرشاسب زادهداخلیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:30 - 14:15
دکتر مریم اصغری مقدمداخلیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
16:30 - 15:00
دکتر داوود صلواتیداخلیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
17:00 - 19:00
دکتر ایران فرهنگ ادیبزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:30 - 14:15
دکتر الیزا ولی محمدیزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:30 - 14:15
دکتر سارا صفیاریزنان و زایماندوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:30 - 19:00
دكتر محمود احمدي نژادجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:30 - 11:00
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
10:30 - 12:15
پزشك 2ماه مرخصي ميباشند.
دکتر فرامرز مرزبانجراحی عمومیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:30 - 16:30
دكتر حميدرضا ابوعلي گله داريفلوشيپ ارتوپدي كودكاندوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:30 - 10:15
F متخصص ارتوپدي بزرگسال و فلوشيپ ارتوپدي اطفال
دکتر رامین ارژنگارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
09:00 - 14:15
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
10:30 - 13:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:30 - 16:30
دکتر مسعود لکارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:30 - 16:30
دكتر حسين حاجي تقيارتوپدیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
17:00 - 19:00
F (جراح زانو)
دکتر بابک جوانمرداورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
09:15 - 10:15
F
دکتر حسن هشیاراورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
10:30 - 12:15
F
دکتر اکبر نور علیزادهاورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
13:00 - 15:00
F
دکتر بنفشه ایمانیاورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
15:00 - 16:30
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
17:00 - 19:00
F
دکتر مرتضی نوریگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:30 - 10:15
دكتر حيدر اسكوئيگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
10:30 - 12:15
دكتر شهريار شعباني نياجراح فك و صورتدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:00 - 16:00
جراح فك و صورت
دكترخسرو مقتدرديزجگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
17:00 - 19:00
دکتر سید رضا ابوترابداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:30 - 12:30
دكتر فاطمه طاهريانداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:00 - 16:00
دكتر شيرين بهبهانيداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
12:30 - 14:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
16:30 - 18:30
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
09:30 - 11:00
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
16:00 - 17:30
دکتر سید محمد جواد حسینیعفونیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
17:30 - 18:30
دكتر محمدحسن لطفيعفونیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:30 - 11:00
دکتر سید رشید حسینیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
10:00 - 12:15
خانم سيمين جعفريروانشناسدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
10:00 - 12:00
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:30 - 17:00
دکتر علی اصغر اعتمادی فردگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
11:00 - 14:00
F
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:30 - 16:00
F
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبددوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
16:30 - 18:30
F
دکتر حسین نویدیغدددوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:30 - 12:15
F
دکتر ژیلا بهنیاروماتولوژدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:30 - 16:00
F
خانم دكتر حميده شنازنديچشم پزشکدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
10:00 - 13:00
F
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
10:00 - 13:00
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
10:30 - 12:30
پزشك تا20 فروردين مرخصي مي باشند.
دكترزهراآبادپورهماتولوژی و آنکولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:00 - 10:00
F
دکتر رضا خدابخشی (آنکولوژ)هماتولوژی و آنکولوژیدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
15:30 - 17:30
F
دكتر اميرپاشا ابراهيميفوق تخصص جراحي پستاندوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:00 - 16:00
F
دکتر ناصر گیلانی لاریمیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:00 - 11:00
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
08:00 - 11:00
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
11:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
11:00 - 14:00
F
دکتر شهاب الدین توحیدنیاقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:00 - 17:00
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
14:00 - 17:00
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
17:00 - 19:00
دکتر مریم برکتقلب و عروقدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
17:00 - 19:00
F
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيدوشنبه۱۳۹۹/۱۲/۱۸
09:00 - 15:00
F