تاریخ ساعت توضیحات
قلب و عروق آقاي دكتر توحيد نيا دو شنبه 28/8/1397 (14:00-17:00)
قلب و عروق آقاي دكتر پناهي دو شنبه 28/8/1397 (17:00-19:00)
قلب و عروق خانم دكتر بركت دو شنبه 28/8/1397 (17:00-19:00)
جراح قلب (بزرگسال و اطفال) آقاي دكتر دشتي زاده دو شنبه 28/8/1397 (13:00-17:00)
كودكان خانم دكتر جهان بين سه شنبه 29/8/1397 (08:30-13:30)
كودكان آقاي دكتر هرمان مقدم سه شنبه 29/8/1397 (14:30-19:00)
داخلي خانم دكتر صابرنژاد سه شنبه 29/8/1397 (08:30-14:15)
داخلي آقاي دكتر جواهري سه شنبه 29/8/1397 (14:30-16:30)
داخلي آقاي دكتر ملك سه شنبه 29/8/1397 (17:00-19:00)
زنان و زايمان خانم دكتر خاني سه شنبه 29/8/1397 (08:30-14:15)
زنان و زايمان خانم دكتر سلطاني سه شنبه 29/8/1397 (08:30-14:15)
زنان و زايمان خانم دكتر صادقي پور سه شنبه 29/8/1397 (14:30-19:00)
زنان و زايمان خانم دكتر رجب خواه سه شنبه 29/8/1397 (14:30-19:00)
جراح عمومي آقاي دكترسجادي سه شنبه 29/8/1397 (12:30-14:15)
جراح عمومي خانم دكتر ساعي سه شنبه 29/8/1397 (10:30-12:15)
جراح عمومي آقاي دكتر ابراهيمي نيا سه شنبه 29/8/1397 (08:30-10:15)
جراح عمومي آقاي دكتر آريان فر سه شنبه 29/8/1397 (16:00-19:00)
ارتوپدي آقاي دكتر معينيان سه شنبه 29/8/1397 (08:30-10:15)
ارتوپدي آقاي دكتر وثوقي سه شنبه 29/8/1397 (12:00-14:15) جايگزين آقاي دكتر رضي زاده
ارتوپدي آقاي دكتر طاهريان سه شنبه 29/8/1397 (10:30-14:15)