تاریخ ساعت توضیحات
كودكان خانم دكتر جهانبين چهار شنبه 30/3/1397 (08:30-14:15)
كودكان آقاي دكتر ذكاوت چهار شنبه 30/3/1397 (15:00-19:00)
داخلي خانم دكتر اصغري مقدم چهار شنبه 30/3/1397 (08:30-14:15)
داخلي آقاي دكتر كاظمي نكو چهار شنبه 30/3/1397 (14:30-16:30)
داخلي خانم دكتر صدر صادقي زاد چهار شنبه 30/3/1397 (17:00-19:00)
زنان و زايمان خانم دكتر ميرزنده دل چهار شنبه 30/3/1397 (08:30-14:15)
زنان و زايمان خانم دكتر افشارچي چهار شنبه 30/3/1397 (08:30-14:15)
زنان و زايمان خانم دكتر افشارزاده چهار شنبه 30/3/1397 (14:30-19:00)
زنان و زايمان خانم دكتر سواررخش چهار شنبه 30/3/1397 (14:30-19:00)
جراح عمومي آقاي دكتر فتوحي چهار شنبه 30/3/1397 (08:30-14:15)
جراح عمومي آقاي دكتر خان محمدي چهار شنبه 30/3/1397 (14:30-16:30)
ارتوپدي آقاي دكتر معينيان چهار شنبه 30/3/1397 (08:30-14:15)
ارتوپدي آقاي دكتر عسكري چهار شنبه 30/3/1397 (10:30-14:15)
ارتوپدي آقاي دكتر فريبرز عزيزي چهار شنبه 30/3/1397 (14:30-16:30)
ارتوپدي آقاي دكتر نصيري چهار شنبه 30/3/1397 (14:30-19:00)
ارولوژي آقاي دكتر الهياري چهار شنبه 30/3/1397 (08:30-13:00)
اورولوژي خانم دكتر ايماني چهار شنبه 30/3/1397 (15:00-19:00)
گوش و گلو و بيني آقاي دكتر نوري چهار شنبه 30/3/1397 (08:30-10:15)
گوش و گلو و بيني خانم دكتر زلف خاني چهار شنبه 30/3/1397 (10:30-12:15)
گوش و گلو و بيني آقاي دكتر خانجانزاده چهار شنبه 30/3/1397 (17:00-19:00)