تاریخ ساعت توضیحات
كودكان خانم دكتر جهان بين سه شنبه 1/8/1397 (08:30-13:30)
كودكان آقاي دكتر هرمان مقدم سه شنبه 1/8/1397 (14:30-19:00)
داخلي خانم دكتر صابرنژاد سه شنبه 1/8/1397 (08:30-14:30)
داخلي آقاي دكتر جواهري سه شنبه 1/8/1397 (14:30-16:30)
داخلي آقاي دكتر ملك سه شنبه 1/8/1397 (17:00-19:00)
زنان و زايمان خانم دكتر سلطاني سه شنبه 1/8/1397 (08:30-14:15)
زنان و زايمان خانم دكتر خاني سه شنبه 1/8/1397 (08:30-14:15)
زنان و زايمان خانم دكتر صادقي پور سه شنبه 1/8/1397 (14:30-19:00)
زنان و زايمان خانم دكتر رجب خواه سه شنبه 1/8/1397 (14:30-19:00)
جراح عمومي آقاي دكتر سجادي سه شنبه 1/8/1397 (12:30-14:15)
جراح عمومي خانم دكتر ساعي سه شنبه 1/8/1397 (10:30-12:15)
جراح عمومي آقاي دكتر مهدي نژاد سه شنبه 1/8/1397 (08:30-10:15) جايگزين آقاي دكتر ابراهيمي نيا
جراح عمومي آقاي دكتر آريانفر سه شنبه 1/8/1397 (16:00-19:00)
لاپاراسكوپي و چاقي آقاي دكتر عزيزي سه شنبه 1/8/1397 (10:30-12:15)
لاپاراسكوپي (زنان) خانم دكتر آفاق حسيني F سه شنبه 1/8/1397 (10:30-12:15)
ارتوپدي آقاي دكتر وثوقي سه شنبه 1/8/1397 (12:00-14:15) جايگزين آقاي دكتر رضي زاده
ارتوپدي آقاي دكتر معينيان سه شنبه 1/8/1397 (08:30-10:15)
ارتوپدي آقاي دكتر طاهريان سه شنبه 1/8/1397 (10:30-14:15)
ارتوپدي آقاي دكتر معينيان سه شنبه 1/8/1397 (14:30-19:00)
ارتوپدي آقاي دكتر رمضان پور اصلF سه شنبه 1/8/1397 (14:30-16:30)