وضعیت

فرم استخدام

مقادیر را کامل کنید


مشخصات فردي

وضعيت نظام وظيفه

كادر مربوط به پرسنل درماني-وضعيت طرح نيروي انساني

وضعيت خارج از طرح

سوابق تحصیلی

مدرک تحصیلی نام دانشگاه رشته تحصیلی وضعیت تاریخ شروع تاریخ پایان
اضافه کردن

سوابق کاری

عنوان شغلی شرکت تاریخ شروع همکاری تاریخ پایان همکاری دلیل خروج تلفن
اضافه کردن

زبان های خارجی

نام زبان میزان تسلط مکالمه ترجمه
اضافه کردنکد پیگیری