برنامه کلینیک

بیمارستان پیامبران

پزشک متخصصتخصصروزهای هفتهتاریخزمانتوضیحات
  -  
دكتر بابك فغفوريانآریتمی قلبیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
08:00 - 11:00
F قلب و آريتمي قلب
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
08:00 - 11:00
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
08:30 - 14:15
دکتر مریم شهبازیزنان و زایمانشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
08:30 - 14:15
دکتر زویا صادقی پورزنان و زایمانشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
08:30 - 14:15
دكتر امير صفاجراحی عمومیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
08:30 - 10:15
دکتر پیام اسدیارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
08:30 - 12:15
دکتر منوچهر غزالهارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
08:30 - 10:15
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
08:30 - 10:15
دکتر حسین نویدیغددشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
08:30 - 10:15
F
دكتر حسن حيدرنژادریهشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
08:30 - 10:15
پزشك تشريف نمي آورند.
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
09:00 - 14:15
دکتر مسعود ترکاشوندفیزیکی و توانبخشیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
09:00 - 12:00
دكترعرفان قرباني مقدمجراحی مغز و اعصابشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
09:00 - 11:00
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
09:00 - 12:15
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
09:00 - 15:00
F
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
09:30 - 11:30
دکتر محمد ذکاوتکودکانشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
10:00 - 14:15
دكترمجتبي گرجيهماتولوژی و آنکولوژیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
10:00 - 12:00
F
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
10:30 - 12:15
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
10:30 - 12:15
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
11:00 - 13:00
F
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبدشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
11:00 - 13:00
F
دكترمحمدرضا ادهمي مجردعفونیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
11:00 - 13:00
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
11:00 - 14:00
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
11:00 - 14:00
F
دكترمنيرسادات ميرائي آشتيانيرادیو تراپیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
12:00 - 14:00
دكترقاسم فتحيارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
12:30 - 14:15
F فلوشيپ جراحي ستون فقرات
دکتر مسعود لکارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
12:30 - 14:15
دكتر آزاده جولائيفوق تخصص جراحي پستانشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
13:00 - 15:00
دكتر حسين حاجي تقيارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
14:00 - 15:00
F (جراح زانو)
دكتر فاطمه طاهريانداخلی مغز و اعصابشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
14:00 - 16:00
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
14:00 - 15:30
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
14:00 - 17:00
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
14:30 - 16:30
دکتر الهام تقدیسیزنان و زایمانشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
14:30 - 19:00
دكترغزال گليزنان و زایمانشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
14:30 - 19:00
دکتر فرامرز مرزبانجراحی عمومیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
14:30 - 16:30
دكتر نيما باقريارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
14:30 - 16:00
F
دکتر نیما محسنیارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
14:30 - 16:30
دكتر عباس والياورولوژیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
14:30 - 16:30
دكتركاترين نقدي وندفوق تخصص عفوني كودكانشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
14:30 - 16:00
F
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
14:30 - 16:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
14:30 - 16:30
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
15:00 - 16:30
دکتر فریبا کیانی انبوهیکودکانشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
16:00 - 18:00
دکتر محمد رضا اسلامی امیر آبادیاعصاب و روان (اطفال)شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
16:00 - 18:00
F--پزشك تا اول مهرتشريف نمي آورند.
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
16:00 - 18:00
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
16:30 - 18:30
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
17:00 - 19:00
دکتر رضا سلطانیجراحی عمومیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
17:00 - 19:00
دکتر امیر هومن دانش پژوهارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
17:00 - 19:00
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
17:00 - 19:00
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
17:00 - 19:00
F
دكترمرتضي اشرافيجراحی مغز و اعصابشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
17:00 - 19:00
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
17:00 - 19:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۹
17:00 - 19:00
F
دکتر ایلناز بابکقلب و عروقپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
08:00 - 11:00
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
08:00 - 11:00
F
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
08:30 - 14:15
دکتر تهمینه اعزازیزنان و زایمانپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
08:30 - 14:15
F
دکتر طاهره رحمانیزنان و زایمانپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
08:30 - 14:15
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
08:30 - 10:30
F
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
08:30 - 10:15
دکتر نیما محسنیارتوپدیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
08:30 - 10:30
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
08:30 - 10:15
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
08:30 - 10:15
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
08:30 - 10:00
F
دكتراميرحسين صادقيانفیزیکی و توانبخشیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
09:00 - 10:30
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
09:00 - 10:15
دکتر سارا رحیمیانچشم پزشکپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
09:30 - 12:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
09:30 - 12:30
دکتر محمد ذکاوتکودکانپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
10:00 - 14:15
دکتر علی اصغر بلاغی رادجراحی عمومیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
10:30 - 14:15
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
10:30 - 14:15
دکتر سید علیرضا میراورولوژیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
10:30 - 12:15
F
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
10:30 - 12:30
دکتر شاهین قاسمیعفونیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
10:30 - 12:15
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
10:30 - 12:00
F
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
10:30 - 12:30
پزشك تشريف نمي آورند.
دکتر رامین ارژنگارتوپدیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
11:00 - 13:00
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
11:00 - 13:30
دكتر محمدحسين دانشور پوراعصاب و روان (روانپزشک)پنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
11:00 - 12:15
پزشك تشريف نمي آورند.
دکتر بابک بیاتیقلب و عروقپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
11:00 - 14:00
F
دكترمحمدكريمي پناهقلب و عروقپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
11:00 - 14:00
F
دكترصادق آسوبارهماتولوژی و آنکولوژیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
12:00 - 13:30
F
دکتر شهرام رفیعیاناورولوژیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
12:30 - 13:30
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
13:30 - 15:00
F
دكتر مسعود ميركاظميارتوپدیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
14:00 - 15:30
F
دكترمرضيه نظريداخلی مغز و اعصابپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
14:00 - 17:00
دكترفائزه گوهريفیزیکی و توانبخشیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
14:00 - 18:00
دکتر علی اصغر اعتمادی فردگوارش و کبدپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
14:00 - 16:00
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
14:00 - 17:00
F
دكتر سيد وحيد هاشمي پورقلب و عروقپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
14:00 - 17:00
F پزشك تشريف نمي آورند.
دكتر عليرضا عزيز آهاريکودکانپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
14:30 - 19:00
دكتر سارا هاشم گلوگرديزنان و زایمانپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
14:30 - 19:00
دکتر کاظم فتوحیجراحی عمومیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
14:30 - 19:00
دکتر نیما محسنیارتوپدیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
14:30 - 19:00
دکتر داوود صلواتیداخلیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
15:00 - 16:30
دكترعلي گودرزي كريماورولوژیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
15:00 - 18:00
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
16:00 - 18:00
دكترمجتبي تاج بخش گورب زرمخيارتوپدیپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
17:00 - 19:00
دكتر مهشيد حاج عليقلب و عروقپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
17:00 - 19:00
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيپنجشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۷
90:00 - 15:00
F
دكتر آلاله روحي پورکودکانچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
10:00 - 13:30
دکتر جمال نجاریان طوسیکودکانچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
14:30 - 19:00
دکتر مریم اصغری مقدمداخلیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
09:00 - 14:15
دکتر امیر مسعود کاظمی نکوداخلیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
14:30 - 16:30
دکتر حسین آزادیداخلیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
17:00 - 19:00
دكتر معصومه يونسيطب سوزنيچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
11:30 - 14:15
F فلوشيپ نازائي
دكتر معصومه يونسيطب سوزنيچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
11:00 - 13:00
F
دکتر لیدا نمازیزنان و زایمانچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
08:30 - 14:15
دكترايلنازمحمدي كلاسرلوزنان و زایمانچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
14:30 - 19:00
دکتر مظفر فتوحیجراحی عمومیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
09:00 - 14:15
دکتر پیمان فاضل دهکردیجراحی عمومیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
15:00 - 18:00
دکتر نیما محسنیارتوپدیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
08:30 - 10:30
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
08:30 - 14:15
دکتر مسعود لکارتوپدیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
10:30 - 13:00
دکتر فریبرز عزیزیارتوپدیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
15:30 - 17:00
فلوشيپ كتف وشانه
دکتر بهنام نصیریارتوپدیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
14:30 - 16:30
دکتر بهنام نصیریارتوپدیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
17:00 - 19:00
دکتر اشکان عباسیارتوپدیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
17:00 - 19:00
دکتر حسن هشیاراورولوژیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
08:30 - 10:15
F
دکتر منوچهر الهیاریاورولوژیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
10:30 - 12:15
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
12:30 - 14:15
F
دكتر فرزاد رشيدي احمدياورولوژیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
15:00 - 16:30
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
17:00 - 19:00
F
خانم دكتر گلفام مهرپرورگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
08:30 - 13:30
F فلوشيپ بيني وسينوس
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
14:30 - 16:30
دكتر حيدر اسكوئيگوش و حلق و بینیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
17:00 - 19:00
دکتر سید رضا ابوترابداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
08:00 - 11:00
دکتر عاطفه چاوش زاده تفتیداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
11:00 - 13:00
دكتر فاطمه طاهريانداخلی مغز و اعصابچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
14:00 - 16:00
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
17:30 - 19:00
دكتر علي آرام نياجراحی مغز و اعصابچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
10:00 - 12:00
دکتر شاهین قاسمیعفونیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
10:30 - 12:15
دكترمحمدرضا ادهمي مجردعفونیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
12:00 - 14:00
دکتر رضا عبادیعفونیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
14:30 - 16:30
دكتر عليرضا آذر گونریهچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
13:00 - 15:00
F
دکتر سید مظفر روحانیاعصاب و روان (روانپزشک)چهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
09:00 - 12:15
خانم سيمين جعفريروانشناسچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
10:00 - 12:00
دكتروحيدامدادياعصاب و روان (روانپزشک)چهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
14:00 - 16:00
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
08:00 - 10:00
F
دكترفرشادناصري فرگوارش و کبدچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
10:30 - 12:30
F
دكتر سعيد يزداني آشتيانيگوارش و کبدچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
14:00 - 15:30
خانم دكتر پيام سبحانيفوق تخصص غدد اطفالچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
09:00 - 11:00
F
دکتر حسین نویدیغددچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
08:30 - 10:30
F
دكتر منصور اصفهانيپوستچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
09:30 - 11:00
پزشك تشريف نمي آورند.
دكترمرضيه محمدي زاويهجراحی عمومیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
14:00 - 16:00
F
دكترصادق آسوبارهماتولوژی و آنکولوژیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
11:00 - 12:30
F
دكتر سرو آزاد ستودهرادیو تراپیچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
10:00 - 12:00
F
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
11:00 - 16:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
11:00 - 16:00
دكتر زهرا سلطانيروماتولوژچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
12:30 - 14:00
F
دکتر شهرام فیروزفرقلب و عروقچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
09:00 - 11:00
F
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
08:00 - 11:00
F
دکتر علی معصومیقلب و عروقچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
11:00 - 14:00
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
11:00 - 14:00
F
دکتر فیروزه مرادکرمیقلب و عروقچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
14:00 - 17:00
F
دکتر رضا بهشتیقلب و عروقچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
14:00 - 17:00
F
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
17:00 - 19:00
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
17:00 - 19:00
F
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيچهارشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۶
09:00 - 15:00
F
دكترفرشادناصري فرگوارش و کبدسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
08:00 - 10:00
F
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
08:00 - 11:00
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
08:00 - 11:00
F--پزشك تشريف نمي آورند.
دکتر اکرم سادات صابر نژادداخلیسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
08:30 - 14:15
دکتر زهرا خانیزنان و زایمانسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
08:30 - 14:15
دکتر دنیا افشارچیزنان و زایمانسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
08:30 - 14:15
دكترمحمدتقي رضائيلاپاراسكوپيسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
08:30 - 12:00
F فلوشيپ جراحي لاپاراسكوپي
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
08:30 - 12:15
دکتر علیرضا سینااورولوژیسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
08:30 - 10:15
F
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
08:30 - 10:45
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
08:30 - 10:00
F
دكتر محمدجواد ريخته گرگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
09:00 - 12:15
دکتر بهزاد صفرپور لیماچشم پزشکسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
09:00 - 11:00
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
09:00 - 11:00
دكتر فرزاد باطنيجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
09:30 - 11:00
دکتر ناهید محمدیپوستسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
09:30 - 13:00
پزشك تاتاريخ1400/01/05 مرخصي مي باشند.
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
10:00 - 11:00
دکتر مسعود ترکاشوندفیزیکی و توانبخشیسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
10:00 - 13:00
دکتر پیمان فاضل دهکردیجراحی عمومیسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
10:30 - 12:00
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
10:30 - 12:15
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
10:30 - 12:15
F--پزشك تشريف نمي آورند.جايگزين دكترمدينه اي ازساعت10:30تا13
دکتر شاهین قاسمیعفونیسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
10:30 - 12:15
دكترپريوش خدرزادهاعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
10:30 - 12:15
دکتر محمد رضا رضاییکودکانسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
11:00 - 14:00
F
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
11:00 - 14:15
دكتر فرحناز وفايي زادههماتولوژی و آنکولوژیسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
11:00 - 12:30
F
دکتر ابراهیم محمودیقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
11:00 - 14:00
F---پزشك تشريف نمي آورند.
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
11:00 - 14:00
F
دكترمحمدرضا ادهمي مجردعفونیسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
12:00 - 14:00
دکتر سحر قرهغددسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
12:00 - 14:30
F
دكتر امير صفاجراحی عمومیسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
12:30 - 14:30
دکتر مهدی وثوقیارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
12:30 - 14:15
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
12:30 - 14:15
F
دكتر مهدي محموديگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
12:30 - 14:15
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
14:00 - 17:00
دكترفرزاد اصغري زادهقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
14:00 - 17:00
دکتر مهرنوش جهان بینکودکانسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
14:30 - 19:00
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلیسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
14:30 - 16:00
دكتر مرضيه توكليزنان و زایمانسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
14:30 - 19:00
دكترساسان حبيب اخياريجراحی عمومیسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
14:30 - 16:30
دکتر محمود رضا معینیانارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
14:30 - 16:00
دكتر شيرين بهبهانيداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
14:30 - 16:30
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)سه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
15:00 - 18:00
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
15:30 - 17:00
F
دکتر احمد رمضان پور اصلارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
15:45 - 16:30
F فلوشيپ جراحي زانو
دکتر احمد علی اکبری کامرانیداخلي (طب سالمندان)سه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
16:00 - 18:00
(طب سالمندان)
دکتر نادر صدیقارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
16:00 - 19:00
دکتر ابراهیم رسولیان هرویاورولوژیسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
16:00 - 19:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
16:00 - 19:00
دکتر رامین حمیدی فراهانیعفونیسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
16:00 - 18:00
دکتر علیرضا آریان فرجراحی عمومیسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
17:00 - 19:00
دکتر پیام اسدیارتوپدیسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
17:00 - 19:00
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینیسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
17:00 - 19:00
دکتر مریم برکتقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
17:00 - 19:00
F
دکتر ولی اله قاسمیقلب و عروقسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
17:00 - 19:00
F
دكتر فرزاد تاجيكجراحی مغز و اعصابسه شنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۵
17:30 - 19:00
دکتر ناصر گیلانی لاریمیقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
08:00 - 11:00
F
دکتر محمد جعفر یخکشیقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
08:00 - 11:00
دکتر جلال گرشاسب زادهداخلیدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
08:30 - 14:15
دکتر فاطمه نیک پورزنان و زایماندوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
08:30 - 14:15
دكتر محمود احمدي نژادجراحی عمومیدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
08:30 - 10:15
دكتر حميدرضا ابوعلي گله داريفلوشيپ ارتوپدي كودكاندوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
08:30 - 10:15
F متخصص ارتوپدي بزرگسال و فلوشيپ ارتوپدي اطفال
دکتر مرتضی نوریگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
08:30 - 10:15
دکتر سید رضا ابوترابداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
08:30 - 12:30
دكتر محمدحسن لطفيعفونیدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
08:30 - 11:00
دکتر حسین نویدیغدددوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
08:30 - 12:15
F
دکتر سید رشید حسینیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
09:00 - 12:15
دكتراميرعبدالله خيابانيچشم پزشکدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
09:00 - 12:00
F فلوشيپ قرنيه
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
09:00 - 12:00
سيده شهرزاد هاشمي ديزجيپريناتولوژيدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
09:00 - 15:00
F
دکتر بابک جوانمرداورولوژیدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
09:15 - 10:15
F
دکتر رامین ارژنگارتوپدیدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
09:30 - 14:15
دکتر الیزا ولی محمدیزنان و زایماندوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
10:00 - 14:15
دکتر مهرنوش جهان بینکودکاندوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
10:00 - 14:15
خانم سيمين جعفريروانشناسدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
10:00 - 12:00
تشريف نمي آورند.
دكتر سرو آزاد ستودهرادیو تراپیدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
10:00 - 12:00
F
دكتر مهران بگلريجراحی عمومیدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
10:30 - 12:15
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
10:30 - 13:00
دکتر حسن هشیاراورولوژیدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
10:30 - 12:15
F
دكتر حيدر اسكوئيگوش و حلق و بینیدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
10:30 - 12:15
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشیدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
10:30 - 12:30
پزشك تشريف نمي آورند.
دکتر علی اصغر اعتمادی فردگوارش و کبددوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
11:00 - 14:00
F
دکتر سید رضا هاشمیقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
11:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
11:00 - 14:00
F
دكترصادق آسوبارهماتولوژی و آنکولوژیدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
12:00 - 13:30
F
دکتر اکبر نور علیزادهاورولوژیدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
13:00 - 15:00
F
دكتر شهريار شعباني نياجراح فك و صورتدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
14:00 - 16:00
جراح فك و صورت
دكتر فاطمه طاهريانداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
14:00 - 16:00
دكتر اميرپاشا ابراهيميفوق تخصص جراحي پستاندوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
14:00 - 16:00
F
دکتر شهاب الدین توحیدنیاقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
14:00 - 17:00
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
14:00 - 17:00
دکتر محمد رضا رضاییکودکاندوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
14:30 - 17:00
F
دکتر سارا صفیاریزنان و زایماندوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
14:30 - 19:00
دکتر فرامرز مرزبانجراحی عمومیدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
14:30 - 16:30
دکتر پیام اسدیارتوپدیدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
14:30 - 16:30
دکتر مسعود لکارتوپدیدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
14:30 - 16:30
دکتر بنفشه ایمانیاورولوژیدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
14:30 - 16:30
دکتر حمزه زارعیاعصاب و روان (روانپزشک)دوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
14:30 - 17:00
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبددوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
14:30 - 16:00
F
دكترمحمدحسن ريخته گرچشم پزشکدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
15:00 - 17:00
F فلوشيپ اكولوپلاستيك
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
15:00 - 17:00
F
دکتر مریم اصغری مقدمداخلیدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
15:00 - 16:30
دکتر رضا خدابخشی (آنکولوژ)آنكولوژدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
15:30 - 17:30
F
دکتر ژیلا بهنیاروماتولوژدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
16:00 - 18:00
F
دکتر تانیا سعیدیداخلی مغز و اعصابدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
16:30 - 18:30
دکتر محمد باقر رمضانیگوارش و کبددوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
16:30 - 18:00
F
دكتر عليرضا عزيز آهاريکودکاندوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
17:00 - 18:30
دکتر داوود صلواتیداخلیدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
17:00 - 19:00
دكترساسان حبيب اخياريجراحی عمومیدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
17:00 - 19:00
دكتردانيال شريفي رضويارتوپدیدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
17:00 - 19:00
دکتر شهرام شعبانی نیااورولوژیدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
17:00 - 19:00
F
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
17:00 - 19:00
دکتر علیرضا پناهیقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
17:00 - 19:00
دکتر مریم برکتقلب و عروقدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
17:00 - 19:00
F
دکتر سید محمد جواد حسینیعفونیدوشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۴
17:30 - 18:30
دکتر سحر قرهغددیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
08:00 - 09:30
F
دکتر مهدیه خبازیانقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
08:00 - 11:00
F
دکتر میترا ذاکرقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
08:00 - 11:00
دکتر نوشین صدر صادقی زادداخلییکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
08:30 - 14:15
دکتر مرضیه سوار رخشزنان و زایمانیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
08:30 - 14:15
دکتر بهنام نصیریارتوپدییکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
08:30 - 11:00
دکتر علیرضا سینااورولوژییکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
08:30 - 10:15
F
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
08:30 - 14:15
دکتر ناصر علیزاده حقیقیگوارش و کبدیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
08:30 - 10:30
F
دکتر سید حسن شریفیقلب اطفالیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
08:30 - 10:00
F
دکتر لیلا دلخواه اکبریگوش و حلق و بینییکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
09:00 - 10:15
پزشك تشريف نمي آورند.
دكتراميرحسين صادقيانفیزیکی و توانبخشییکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
09:00 - 12:00
دكترمحمدحسن ريخته گرچشم پزشکیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
09:30 - 12:00
پزشك تشريف نمي آورند.
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
09:30 - 12:00
تشريف نمي آورند.
دكترمحمدتقي رضائيلاپاراسكوپيیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
10:00 - 12:00
F فلوشيپ جراحي لاپاراسكوپي--پزشك تشريف نمي آورند.جايگزين دكترمرزبان
دكتر علي آرام نياجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
10:00 - 12:15
دكتر سرو آزاد ستودهرادیو تراپییکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
10:00 - 12:00
F
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
10:30 - 14:00
دکتر احمد رضا رفعتیاورولوژییکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
10:30 - 12:15
F
دكتر حيدر اسكوئيگوش و حلق و بینییکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
10:30 - 12:15
محمدرضا زارع گاریزیطب ورزشییکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
10:30 - 12:30
پزشك تشريف نمي آورند.
دكتر محمدحسين دانشور پوراعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
10:30 - 12:15
پزشك تشريف نمي آورند.
دکتر محمد رضا رضاییکودکانیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
11:00 - 14:15
F
دکتر قاسم ولی زادگانگوارش و کبدیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
11:00 - 13:00
F
دکتر جعفر حیدرنژادیاننفرولوژییکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
11:00 - 12:15
دکتر لیلا ترابیقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
11:00 - 14:00
دکتر بهروز تیزنوبیکقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
11:00 - 14:00
F
دکتر محمد مسعود ذاکرریهیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
11:30 - 13:30
F
دكترزهراآبادپورهماتولوژی و آنکولوژییکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
13:00 - 14:00
F
دکتر سید پیمان طباطباییقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
14:00 - 17:00
F
دکتر فهیمه صبورقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
14:00 - 17:00
دكترنويدنمازيفوق تخصص روماتولوژي اطفالیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
14:30 - 19:00
F
دکتر پیمان جواهری حقیقیداخلییکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
14:30 - 16:00
دكتر بيتا هرمززنان و زایمانیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
14:30 - 19:00
دكترساسان حبيب اخياريجراحی عمومییکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
14:30 - 19:00
دکتر نادر صدیقارتوپدییکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
14:30 - 16:30
دکتر سید محمدعلی مدینه ایاورولوژییکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
14:30 - 17:30
F
دکتر مهدی دهقانیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
14:30 - 16:30
دکتر رضا عبادیعفونییکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
14:30 - 16:30
دکتر شیما سینجلیچشم پزشکیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
14:30 - 16:30
خانم رزرخ ندیمی امیریاپتومتریستیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
14:30 - 16:30
دكتر محمدرضا دقيقي ماسولهاعصاب و روان (روانپزشک)یکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
15:00 - 18:00
دکتر ماندانا بیرانوندروماتولوژیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
15:00 - 16:30
F
دکتر محمد ابراهیم طاهریانارتوپدییکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
15:30 - 18:00
دکتر مهتاب مرادیداخلی مغز و اعصابیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
16:00 - 19:00
دکتر حسین آزادیداخلییکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
17:00 - 19:00
دکتر منوچهر غزالهارتوپدییکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
17:00 - 19:00
دكتر فرزاد رشيدي احمدياورولوژییکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
17:00 - 19:00
دکتر فلور هرسیجگوش و حلق و بینییکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
17:00 - 19:00
دكتر سيد وحيد هاشمي پورقلب و عروقیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
17:00 - 19:00
F
دکتر محمدمهدی سلیمانیجراحی مغز و اعصابیکشنبه۱۴۰۰/۰۳/۲۳
17:30 - 19:00